محور های پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی خدمات انبارداری -27 و 28تیرماه 1397

محور های پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی خدمات انبارداری -27 و 28تیرماه 1397

1397/02/10

محور های پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی خدمات انبارداری -27 و 28تیرماه 1397


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


شناسایی و بررسی انواع، منابع و فرآیندهای خطا در عملیات انبار


♦ روشهای شناسایی ریسک در طراحی سیستم خطاناپذیر در انبار


♦ بازرسی ها و آزمون های کنترلی در برنامه عملیات خطا ناپذیر در انبار


♦ طراحی برنامه استقرار و جانمایی مواد و کالا در سیستم خطا ناپذیر


♦ طراحـی روشـهای مبتنـی بر POKA  YOKE  در عملـیات انبـار


♦ سیستم مدیریت هوشمند با تاکید بر خطا ناپذیر سازی عملیات انبار


♦ طراحی و انتخـاب تجهیزات در خطا ناپذیرسازی عملیات انبار


♦ روشهای کنتـرل خطا در برنامه دریافت و ارسال کالا در انبـار


♦ بررسی منابع، مراحل، مناطق و عوامل ایجاد خطا در عملیات انبـار


♦ روانشناسی خطا و بررسی خطاهای رایج در عملیات انبارداری


♦  POKA  YOKE  &  KAIZEN  در برنامه خطاناپذیری عملیات انبار


♦ مدیریت تغییـر و اصلاح فرآینـد در بـرنامه خطا ناپذیر سـازی


♦ شناسایی خطرات ناشی از خطا و خطاهای خطر سـاز در انبـار


♦ خطاهای هزینه سـاز در عملیات انبـار داری و هزینه های خطا


♦ روشهای اصلاح و حذف خطا و تدوین دستورالعملهای پیشگیرانه


♦ حذف خطای چیدمان با قفسه بندی فروشگاهی، خاص و غیرهمسان


 علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه دائمی با شماره تلفن 77626701 تماس حاصل فرمائید.