صورتجلسه مجمع عمومی عادی و انتخابات هیات مدیره و بازرسان دوره سوم انجمن علمی بتن ایران

صورتجلسه مجمع عمومی عادی و انتخابات هیات مدیره و بازرسان دوره سوم انجمن علمی بتن ایران

1397/05/01

صورتجلسه مجمع عمومی عادی و انتخابات هیات مدیره و بازرسان دوره سوم انجمن علمی بتن ایران