تصاویری از برگزاری سخنرانی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج با موضوعیت سدهای بتن غلتکی توسط مهندس بشیر مختارپور

تصاویری از برگزاری سخنرانی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج با موضوعیت سدهای بتن غلتکی توسط مهندس بشیر مختارپور

1395/10/18

تصاویری از برگزاری سخنرانی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج با موضوعیت سدهای بتن غلتکی توسط مهندس بشیر مختارپور