اختراع فناوری «میرا کننده زلزله» به دست دکتر فرزاد حجازی، عضو انجمن بتن ایران

اختراع فناوری «میرا کننده زلزله» به دست دکتر فرزاد حجازی، عضو انجمن بتن ایران

1397/07/28

اختراع فناوری «میرا کننده زلزله» به دست دکتر فرزاد حجازی، عضو انجمن بتن ایران