آباد کیفیت پارس

آباد کیفیت پارس

مدیر عامل : مجید صدری

آباد کیفیت پارس

آدرس : تهران-کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج جنب آمیکو آباد کیفیت پارس - ‌کدپستی:1398835511 (کد پستی : 1398835511)

021-4862345 (فکس)
4862308- 4862346
akhp.qc_lab@yahoo.com