آب کرخه

آب کرخه

مدیر عامل : فرشید ارزانی بیرگانی

آب کرخه

آدرس : اهواز-میدان راه آهن پلاک 7 ی مشاور آب کرخه -

0611-3366143-5
0611-3366142 (فکس)
info@abkarkhe.com