جستجو

یاران سازه تدبیر

نام مدیر عامل : رضا زحمتکش حصاری
021-88724654
021-88108225 (فکس)
yaransazeh_co@yahoo.com

یاسر ساوه

نام مدیر عامل : اکبر علی طالشی
08642427455 (تلفن)
086-42427355 (فکس)
yaser_betonsaveh@hotmail.com

یزد آب گستر تهران

نام مدیر عامل : حمید یزدی
021- (فکس)
021-88473903-7
yazdan_gostar@yahoo.com

یکتا سبز بتن کردستان

نام مدیر عامل : سیاوش سکینه پور
8733287186
aryan_rsa@yahoo.com

یکتا سپهر اسکان

نام مدیر عامل : محمد خلیل زاده سلماسی
026- (فکس)
026-32261367-9
info@skan.ir

یاران سازه تدبیر نام مدیر عامل : رضا زحمتکش حصاری

  • 021-88724654 021-88108225 (فکس) yaransazeh_co@yahoo.com

یاسر ساوه نام مدیر عامل : اکبر علی طالشی

  • 08642427455 (تلفن) 086-42427355 (فکس) yaser_betonsaveh@hotmail.com

یزد آب گستر تهران نام مدیر عامل : حمید یزدی

  • 021- (فکس) 021-88473903-7 yazdan_gostar@yahoo.com

یکتا سبز بتن کردستان نام مدیر عامل : سیاوش سکینه پور

  • 8733287186 aryan_rsa@yahoo.com

یکتا سپهر اسکان نام مدیر عامل : محمد خلیل زاده سلماسی

  • 026- (فکس) 026-32261367-9 info@skan.ir
5 / 5