جستجو

کارا آزمون متین

نام مدیر عامل : سید مهدی قاسمی
021-88201955
021-88201955 (فکس)
karaazmoonmatin@yahoo.com

کارخانجات بنای سبک قدس رضوی ( هبلکس )

نام مدیر عامل : مهدی نثاری
021-88774502 (فکس)
021-88778813-4

کارخانه شن و ماسه عزیزاله پارسا

نام مدیر عامل : آقای عزیزالله پارسا
9132603635 (تلفن همراه)

کارگستر

نام مدیر عامل : محمد ابراهیم دادوند
021-88776508 (فکس)
021-88785078-88206656

کاژه

نام مدیر عامل : بهزاد سیفی
021-88980411 (فکس)
021-88980413-8

کامپوزیت سازه مقاوم

نام مدیر عامل : بهروز تدین
021-26300562-3
021-22588321 (فکس)

کانون ان کرج

نام مدیر عامل : مهدی حاجی قاسمی
026-34438400
026-34438500 (فکس)

کانی کاوان شرق

نام مدیر عامل : کامبیز معظمی
76250912 (تلفن)
76250924 (فکس)
info@kanikavan.com

کاوش آزمای پرشین

نام مدیر عامل : محمد هادی بیگلری
0761-3349177
0761-3349147 (فکس)
biglari1813@yahoo.com

کاوش تدبیر طوس

نام مدیر عامل : غلامرضا غلامی
0511-5011253 (فکس)
0511-5011253
info@kavoshtadbir.ir

کاوش راه

نام مدیر عامل : کریم جولایی ویجویه
021-22651091-5
021-22651090 (فکس)
kavoshrah@yahoo.com

کارا آزمون متین نام مدیر عامل : سید مهدی قاسمی

 • 021-88201955 021-88201955 (فکس) karaazmoonmatin@yahoo.com

کارخانجات بنای سبک قدس رضوی ( هبلکس ) نام مدیر عامل : مهدی نثاری

 • 021-88774502 (فکس) 021-88778813-4

کارخانه شن و ماسه عزیزاله پارسا نام مدیر عامل : آقای عزیزالله پارسا

 • 9132603635 (تلفن همراه)

کارگستر نام مدیر عامل : محمد ابراهیم دادوند

 • 021-88776508 (فکس) 021-88785078-88206656

کاژه نام مدیر عامل : بهزاد سیفی

 • 021-88980411 (فکس) 021-88980413-8

کامپوزیت سازه مقاوم نام مدیر عامل : بهروز تدین

 • 021-26300562-3 021-22588321 (فکس)

کانون ان کرج نام مدیر عامل : مهدی حاجی قاسمی

 • 026-34438400 026-34438500 (فکس)

کانی کاوان شرق نام مدیر عامل : کامبیز معظمی

 • 76250912 (تلفن) 76250924 (فکس) info@kanikavan.com

کاوش آزمای پرشین نام مدیر عامل : محمد هادی بیگلری

 • 0761-3349177 0761-3349147 (فکس) biglari1813@yahoo.com

کاوش تدبیر طوس نام مدیر عامل : غلامرضا غلامی

 • 0511-5011253 (فکس) 0511-5011253 info@kavoshtadbir.ir

کاوش راه نام مدیر عامل : کریم جولایی ویجویه

 • 021-22651091-5 021-22651090 (فکس) kavoshrah@yahoo.com
12 / 43