جستجو

ژئوآزمای شمال

نام مدیر عامل : حسین خواجه
0171-3345056
0171-3345056 (فکس)
geoazmayshomal@yahoo.com

ژئوتکنیک بانیان پی

نام مدیر عامل : پرویز شعبان لاری
0611-3743382 (فکس)
0611-3743645-7

ژئوکاو اندیش

نام مدیر عامل : آرش امینی نکو
021-77682218-19
021- (فکس)
anekoo@yahoo.com

ژیان

نام مدیر عامل : رضا پیرودین
021-88200431-2
021-88796037 (فکس)

ژئوآزمای شمال نام مدیر عامل : حسین خواجه

  • 0171-3345056 0171-3345056 (فکس) geoazmayshomal@yahoo.com

ژئوتکنیک بانیان پی نام مدیر عامل : پرویز شعبان لاری

  • 0611-3743382 (فکس) 0611-3743645-7

ژئوکاو اندیش نام مدیر عامل : آرش امینی نکو

  • 021-77682218-19 021- (فکس) anekoo@yahoo.com

ژیان نام مدیر عامل : رضا پیرودین

  • 021-88200431-2 021-88796037 (فکس)
4 / 4