جستجو

هبلکس

نام مدیر عامل : محمد زمان حیدری
88778813-14
88774502 (فکس)

هراز راه

نام مدیر عامل : مهندس محمد رودکی
021-88767017
021-88768555 (فکس)

هرمز بتن

نام مدیر عامل : سید علی هاشمی
0761-2228629
0761-2242167 (فکس)
hormozbeton@gmail.com

هفت پرگار جم

نام مدیر عامل : اسفندیار تیمور تاش
0584-2220859
0584- (فکس)
haftpj@yahoo.com

همگون

نام مدیر عامل : مصطفی نبوی نژاد
0311-6632305 (فکس)
0311-6632301-4
info@hamgoon.com

همیاربتن شیرکوه

نام مدیر عامل : مهندس حمیدرضا حکیمیان
035-32634676 (تلفن)
borjbana@yahoo.com

هندسه پارس

نام مدیر عامل : مهرداد شکوه عبدی
021-88337455
021-88337456 (فکس)
info@parsgc.com

هیوالرد

نام مدیر عامل : محمد زاهد رحیم زاده
0871-3564111
0871- (فکس)
hivalord@gmail.com

هبلکس نام مدیر عامل : محمد زمان حیدری

  • 88778813-14 88774502 (فکس)

هراز راه نام مدیر عامل : مهندس محمد رودکی

  • 021-88767017 021-88768555 (فکس)

هرمز بتن نام مدیر عامل : سید علی هاشمی

  • 0761-2228629 0761-2242167 (فکس) hormozbeton@gmail.com

هفت پرگار جم نام مدیر عامل : اسفندیار تیمور تاش

  • 0584-2220859 0584- (فکس) haftpj@yahoo.com

همگون نام مدیر عامل : مصطفی نبوی نژاد

  • 0311-6632305 (فکس) 0311-6632301-4 info@hamgoon.com

همیاربتن شیرکوه نام مدیر عامل : مهندس حمیدرضا حکیمیان

  • 035-32634676 (تلفن) borjbana@yahoo.com

هندسه پارس نام مدیر عامل : مهرداد شکوه عبدی

  • 021-88337455 021-88337456 (فکس) info@parsgc.com

هیوالرد نام مدیر عامل : محمد زاهد رحیم زاده

  • 0871-3564111 0871- (فکس) hivalord@gmail.com
8 / 8