جستجو

ناژ

نام مدیر عامل : آقای مهندس محمد رضا اکبری

http://www.nazhco.com/

33256787
89786763 (فکس)
info@nazhco.com

ناظران سازه دایان

نام مدیر عامل : مهران رحیم پور خردمند
021-66090664 (فکس)
021-66090309
dayancoltd@yahoo.com

نامیکاران

نام مدیر عامل : اکبر معتضدی
021-22247391-8
021-22247390 (فکس)

ناورود

نام مدیر عامل : علی شیعه بیگی
021-22695142 (فکس)
021-22692090-9

ندای علم وصنعت

نام مدیر عامل : دکتر اصغر ذکائی
888886639-88678377-88888904-88191056-88191057-88202803-5
88886454-88678379 (فکس)
science_technology_co@yahoo.com

نسران

نام مدیر عامل : فوادالدین کریمی
021-88514923
021-88749299 (فکس)

نشریه پیام ساختمان

نام مدیر عامل : امیر مسعود سلامی
021-88555545
021- (فکس)

نصر عمران آریا

نام مدیر عامل : عباس سخنگو
0311-3246419 (فکس)
0311-3246570
sokhangu@gmail.com

نظام ی استان اصفهان

نام مدیر عامل : سید جلال نوریه
0311-4524254
0311- (فکس)
info@nezam-esf.ir

نظام ی ساختمان اصفهان

نام مدیر عامل : علی پزشکی
021-
021- (فکس)

نظم پویا بنا

نام مدیر عامل : مهندس عبدالخالق اولادی قادیکلائی
88880995 (تلفن)
88880879 (فکس)
nazmpouyabana@gmail.com

نقش شارستان

نام مدیر عامل : رامین رایگان
021-88761674
021-88515998 (فکس)
naghsh-sharestan@yahoo.com

ناژ نام مدیر عامل : آقای مهندس محمد رضا اکبری

ناظران سازه دایان نام مدیر عامل : مهران رحیم پور خردمند

 • 021-66090664 (فکس) 021-66090309 dayancoltd@yahoo.com

نامیکاران نام مدیر عامل : اکبر معتضدی

 • 021-22247391-8 021-22247390 (فکس)

ناورود نام مدیر عامل : علی شیعه بیگی

 • 021-22695142 (فکس) 021-22692090-9

ندای علم وصنعت نام مدیر عامل : دکتر اصغر ذکائی

 • 888886639-88678377-88888904-88191056-88191057-88202803-5 88886454-88678379 (فکس) science_technology_co@yahoo.com

نسران نام مدیر عامل : فوادالدین کریمی

 • 021-88514923 021-88749299 (فکس)

نشریه پیام ساختمان نام مدیر عامل : امیر مسعود سلامی

 • 021-88555545 021- (فکس)

نصر عمران آریا نام مدیر عامل : عباس سخنگو

 • 0311-3246419 (فکس) 0311-3246570 sokhangu@gmail.com

نظام ی استان اصفهان نام مدیر عامل : سید جلال نوریه

 • 0311-4524254 0311- (فکس) info@nezam-esf.ir

نظام ی ساختمان اصفهان نام مدیر عامل : علی پزشکی

 • 021- 021- (فکس)

نظم پویا بنا نام مدیر عامل : مهندس عبدالخالق اولادی قادیکلائی

 • 88880995 (تلفن) 88880879 (فکس) nazmpouyabana@gmail.com

نقش شارستان نام مدیر عامل : رامین رایگان

 • 021-88761674 021-88515998 (فکس) naghsh-sharestan@yahoo.com
12 / 30