جستجو

قائم بتن بابل

نام مدیر عامل : کریم چیتگر
0111-2299699
0111-2209635 (فکس)
ghaembeton@yahoo.com

قدس نیرو

نام مدیر عامل : سعید مهذب ترابی
021-88411704 (فکس)
021-88403613

قوچک بتن امین

نام مدیر عامل : سید محمد رضا لاجوردی
021-77307575 (فکس)
021-77002642-3

قائم بتن بابل نام مدیر عامل : کریم چیتگر

  • 0111-2299699 0111-2209635 (فکس) ghaembeton@yahoo.com

قدس نیرو نام مدیر عامل : سعید مهذب ترابی

  • 021-88411704 (فکس) 021-88403613

قوچک بتن امین نام مدیر عامل : سید محمد رضا لاجوردی

  • 021-77307575 (فکس) 021-77002642-3
3 / 3