جستجو

عمران آبادی آناهید

نام مدیر عامل : مهربان پولادی
0611-3332816-7
0611-3362942 (فکس)
pouladi.mehr@gmail.com

عمران آذرستان

نام مدیر عامل : توحید زورچنگ
021-88529345 (فکس)
021-8796
info@azarestan.com

عمران آگاه

نام مدیر عامل : ایمان شریف زاده
021-88695732
021-88697792 (فکس)
ali0javidan@yahoo.com

عمران اسکان سپاهان

نام مدیر عامل : عبداله فتاحی نافچی
0761-6675262
0761-6685334 (فکس)
omransepahan.co@yahoo.com

عمران اندیش

نام مدیر عامل : ابوالقاسم فدایی فولادی
0131-2227169 (فکس)
0131-2231526
omranandish@yahoo.com

عمران ایران

نام مدیر عامل : هدایت رحمانی
021-88889410-12
021-88889409 (فکس)
omran_j@oicco.ir

عمران بتن اکباتان

نام مدیر عامل : سعید درویشی
0811-8250700
0811-8272237 (فکس)

عمران بتن سینا

نام مدیر عامل : مهدی ساختیانچی
021-22921367
021-2270760 (فکس)
info@scc-co.com

عمران پارس

نام مدیر عامل : عبدالحسین ضیاء ابراهیمی
0341-2233008
0341-2267595 (فکس)
info@omranpars.com

عمران دشت فراساز

نام مدیر عامل : آقای مهندس علیرضا شبانی
22880320 (فکس)
22869842
info@odf-co.ir

عمران سازه پیش تنیده

نام مدیر عامل : کوروش زند

http://www.unbanded.ir

021-88943127-8 و 88932520
021-88932521 (فکس)
zand@omran-sazeh.com

عمران سازه جنوب

نام مدیر عامل : محمد رضا قربانی
0611-3912921 (فکس)
0611-3376742

عمران آبادی آناهید نام مدیر عامل : مهربان پولادی

 • 0611-3332816-7 0611-3362942 (فکس) pouladi.mehr@gmail.com

عمران آذرستان نام مدیر عامل : توحید زورچنگ

 • 021-88529345 (فکس) 021-8796 info@azarestan.com

عمران آگاه نام مدیر عامل : ایمان شریف زاده

 • 021-88695732 021-88697792 (فکس) ali0javidan@yahoo.com

عمران اسکان سپاهان نام مدیر عامل : عبداله فتاحی نافچی

 • 0761-6675262 0761-6685334 (فکس) omransepahan.co@yahoo.com

عمران اندیش نام مدیر عامل : ابوالقاسم فدایی فولادی

 • 0131-2227169 (فکس) 0131-2231526 omranandish@yahoo.com

عمران ایران نام مدیر عامل : هدایت رحمانی

 • 021-88889410-12 021-88889409 (فکس) omran_j@oicco.ir

عمران بتن اکباتان نام مدیر عامل : سعید درویشی

 • 0811-8250700 0811-8272237 (فکس)

عمران بتن سینا نام مدیر عامل : مهدی ساختیانچی

 • 021-22921367 021-2270760 (فکس) info@scc-co.com

عمران پارس نام مدیر عامل : عبدالحسین ضیاء ابراهیمی

 • 0341-2233008 0341-2267595 (فکس) info@omranpars.com

عمران دشت فراساز نام مدیر عامل : آقای مهندس علیرضا شبانی

 • 22880320 (فکس) 22869842 info@odf-co.ir

عمران سازه پیش تنیده نام مدیر عامل : کوروش زند

عمران سازه جنوب نام مدیر عامل : محمد رضا قربانی

 • 0611-3912921 (فکس) 0611-3376742
12 / 22
 • 1
 • 2