جستجو

صالح بتن

نام مدیر عامل : نایب علیزاده
56547012
hamed.parandvar@gmail.com

صنایع انرژی ELED

نام مدیر عامل : آقای مهندس سید محمد علی غفاری زاده
22544327 (فکس)
22582569-23054658
ossareh-h@eied.com

صنایع بتنی امین

نام مدیر عامل : علی ضامنی
021-22698458 (فکس)
021-22686332-3

صنایع بتنی پیشگام زاگرس غرب

نام مدیر عامل : عباس احمدیان
021-46810580 (فکس)
021-46810581-2

صنایع بتنی زاگرس

نام مدیر عامل : غلام عباس جعفری نوگورانی
021-22974000
021- (فکس)

صنایع بتنی سپهرآرای زرندیه

نام مدیر عامل : مهندس جمشید دقیق
086-45225600 (تلفن)
concreteindustriessepehrara@gmail.com

صنایع بتنی گیلاوند

نام مدیر عامل : مصطفی خان محمدی
9121574483 - 760343852
76343853 (فکس)
zabihii@gmail.com

صنایع پوزولان

نام مدیر عامل : شاهین آقامال
021- (فکس)
021-22883501

صنایع تولیدی پوشش برتر جهاد الوند(تعاونی)

نام مدیر عامل : محمد باقر تجزیه چی
22895458 (فکس)
22895459
khodaparast.z@yahoo.com

صنایع تولیدی شنی و بتنی نوین رضی آباد

نام مدیر عامل : محمد نبی یوسفیان
0262-3260660-1
0262-22358183 (فکس)

صنایع سیمان زابل

نام مدیر عامل : محمد رضا احسان فر
021-88747815 (فکس)
021-88734796-9
info@zabolcement.com

صنایع سیمان شهرکرد

نام مدیر عامل : سید باقر امینی دهکردی
021-88715415 (فکس)
021-88704400-2

صالح بتن نام مدیر عامل : نایب علیزاده

 • 56547012 hamed.parandvar@gmail.com

صنایع انرژی ELED نام مدیر عامل : آقای مهندس سید محمد علی غفاری زاده

 • 22544327 (فکس) 22582569-23054658 ossareh-h@eied.com

صنایع بتنی امین نام مدیر عامل : علی ضامنی

 • 021-22698458 (فکس) 021-22686332-3

صنایع بتنی پیشگام زاگرس غرب نام مدیر عامل : عباس احمدیان

 • 021-46810580 (فکس) 021-46810581-2

صنایع بتنی زاگرس نام مدیر عامل : غلام عباس جعفری نوگورانی

 • 021-22974000 021- (فکس)

صنایع بتنی سپهرآرای زرندیه نام مدیر عامل : مهندس جمشید دقیق

 • 086-45225600 (تلفن) concreteindustriessepehrara@gmail.com

صنایع بتنی گیلاوند نام مدیر عامل : مصطفی خان محمدی

 • 9121574483 - 760343852 76343853 (فکس) zabihii@gmail.com

صنایع پوزولان نام مدیر عامل : شاهین آقامال

 • 021- (فکس) 021-22883501

صنایع تولیدی پوشش برتر جهاد الوند(تعاونی) نام مدیر عامل : محمد باقر تجزیه چی

 • 22895458 (فکس) 22895459 khodaparast.z@yahoo.com

صنایع تولیدی شنی و بتنی نوین رضی آباد نام مدیر عامل : محمد نبی یوسفیان

 • 0262-3260660-1 0262-22358183 (فکس)

صنایع سیمان زابل نام مدیر عامل : محمد رضا احسان فر

 • 021-88747815 (فکس) 021-88734796-9 info@zabolcement.com

صنایع سیمان شهرکرد نام مدیر عامل : سید باقر امینی دهکردی

 • 021-88715415 (فکس) 021-88704400-2
12 / 21
 • 1
 • 2