جستجو

شاخص حفاظ دژ

نام مدیر عامل : محمدفرزین پور
061-42222387
061-42222387 (فکس)
farzinpurm@gmail.com

شارمینا

نام مدیر عامل : مهندس جمشید نکوئی
88033320-88211199 (تلفن)
88036821 (فکس)
sharmina.co@yahoo.com

شالوده خاک

نام مدیر عامل : مهنس حسین عرب عامری
0171-3360795 (فکس)
0171-3360681-3

شایان خشت

نام مدیر عامل : مهندس بهروززرندی
025-3353361-3353362 (تلفن)
025-3353362 (فکس)
hoseinjalili70@gmail.com

شرق سازه کویر

نام مدیر عامل : ناصر بیشمار
0351- (فکس)
0351-8201810
sharghsazehco@yahoo.com

شرکت آبادراهان دشتی

نام مدیر عامل : حسین عظیمیان
077-33536608-33536648 (تلفن)
077-33536520 (فکس)
abadrahan.dashti@chmail.ir

شرکت آریامسیر پارس

نام مدیر عامل : مهندس مسعود امیری
071-36269488-36277116
ariamasirepars@gmail.com

شرکت آزمون سنج دقیق

نام مدیر عامل : خانم الناز ملا زاده
61907 (تلفن)
mng@azmoonlab.com

شرکت آلتین تجارت

نام مدیر عامل : مهندس حسین کریمی
026-33251573

شرکت ابنیه سازان نصرپارس

نام مدیر عامل : محمدحسین مسعودی
071-38337692-38337693 (تلفن)
abnehesazan@yahoo.com

شرکت ابنیه کسری

نام مدیر عامل : جلال صالحی مبین

http://www.kasrace.com

021-66073940
021-66073936 (فکس)
info@kasrace.com, kasrace@gmail.com

شرکت اریکه گستران سام

نام مدیر عامل : مهندس امیرروحانی سروستانی
66387324 (تلفن)
66870473 (فکس)
info@agsamco.ir

شاخص حفاظ دژ نام مدیر عامل : محمدفرزین پور

 • 061-42222387 061-42222387 (فکس) farzinpurm@gmail.com

شارمینا نام مدیر عامل : مهندس جمشید نکوئی

 • 88033320-88211199 (تلفن) 88036821 (فکس) sharmina.co@yahoo.com

شالوده خاک نام مدیر عامل : مهنس حسین عرب عامری

 • 0171-3360795 (فکس) 0171-3360681-3

شایان خشت نام مدیر عامل : مهندس بهروززرندی

 • 025-3353361-3353362 (تلفن) 025-3353362 (فکس) hoseinjalili70@gmail.com

شرق سازه کویر نام مدیر عامل : ناصر بیشمار

 • 0351- (فکس) 0351-8201810 sharghsazehco@yahoo.com

شرکت آبادراهان دشتی نام مدیر عامل : حسین عظیمیان

 • 077-33536608-33536648 (تلفن) 077-33536520 (فکس) abadrahan.dashti@chmail.ir

شرکت آریامسیر پارس نام مدیر عامل : مهندس مسعود امیری

 • 071-36269488-36277116 ariamasirepars@gmail.com

شرکت آزمون سنج دقیق نام مدیر عامل : خانم الناز ملا زاده

 • 61907 (تلفن) mng@azmoonlab.com

شرکت آلتین تجارت نام مدیر عامل : مهندس حسین کریمی

 • 026-33251573

شرکت ابنیه سازان نصرپارس نام مدیر عامل : محمدحسین مسعودی

 • 071-38337692-38337693 (تلفن) abnehesazan@yahoo.com

شرکت ابنیه کسری نام مدیر عامل : جلال صالحی مبین

شرکت اریکه گستران سام نام مدیر عامل : مهندس امیرروحانی سروستانی

 • 66387324 (تلفن) 66870473 (فکس) info@agsamco.ir
12 / 102