جستجو

سابراه پی طبرستان

نام مدیر عامل : حسین رضازاده
011-42048764 (فکس)
011-42045330
spt.co.ir@gmail.com

ساترآپ دژکار

نام مدیر عامل : محمدرضا سهرابی
8869685
88560027-89781020 (فکس)
satrapdejkar@yahoo.com

ساترآپ سپهر بیستون

نام مدیر عامل : نرگس عباسی
77303596
77001760 (فکس)
Satrap_ssbs@yahoo.com

ساتراپ بنیان پی

نام مدیر عامل : سعید سعیدزاده
9123338229 - 88177366
88514657 (فکس)
satrap.bp@gmail.com

ساتراپ یدک سازه

نام مدیر عامل : حسین اسکندرزاد
021-22841004
021-22886770 (فکس)
info@satrapyadak.ir

ساحل امید ایرانیان

نام مدیر عامل : روح الله ناصری زاده
021-23015446
021-23015400 (فکس)
a.radpey@sahelce.com

ساخت آزما

نام مدیر عامل : محمد حسین جوانمردی
021-88942466 (فکس)
021-88937362-4
sakhtazma_co@yahoo.com

ساختمانی بین المللی پایر

نام مدیر عامل : سیدمرتضی بیاتی
22141005 (فکس)
2214100205
pier.info.co@gmail.com

ساختمانی بین المللی پایر

نام مدیر عامل : سیدمرتضی بیاتی

ساختمانی پیمان راه شکیل شهریار

نام مدیر عامل : آرش محمودی
65274148
65274150 (فکس)

ساختمانی راهیدکو

نام مدیر عامل : عبدالرضا نیکنام
88699553-4
داخلی 110 (فکس)

ساختمانی راهیدکو

نام مدیر عامل : عبدالرضا نیکنام

http://www.Rahidcogroup.com

021-88699553-4 (فکس)
021-88699553-4
rahidco_sc@yahoo.com

سابراه پی طبرستان نام مدیر عامل : حسین رضازاده

  • 011-42048764 (فکس) 011-42045330 spt.co.ir@gmail.com

ساترآپ دژکار نام مدیر عامل : محمدرضا سهرابی

  • 8869685 88560027-89781020 (فکس) satrapdejkar@yahoo.com

ساترآپ سپهر بیستون نام مدیر عامل : نرگس عباسی

  • 77303596 77001760 (فکس) Satrap_ssbs@yahoo.com

ساتراپ بنیان پی نام مدیر عامل : سعید سعیدزاده

  • 9123338229 - 88177366 88514657 (فکس) satrap.bp@gmail.com

ساتراپ یدک سازه نام مدیر عامل : حسین اسکندرزاد

  • 021-22841004 021-22886770 (فکس) info@satrapyadak.ir

ساحل امید ایرانیان نام مدیر عامل : روح الله ناصری زاده

  • 021-23015446 021-23015400 (فکس) a.radpey@sahelce.com

ساخت آزما نام مدیر عامل : محمد حسین جوانمردی

  • 021-88942466 (فکس) 021-88937362-4 sakhtazma_co@yahoo.com

ساختمانی بین المللی پایر نام مدیر عامل : سیدمرتضی بیاتی

  • 22141005 (فکس) 2214100205 pier.info.co@gmail.com

ساختمانی بین المللی پایر نام مدیر عامل : سیدمرتضی بیاتی

ساختمانی پیمان راه شکیل شهریار نام مدیر عامل : آرش محمودی

  • 65274148 65274150 (فکس)

ساختمانی راهیدکو نام مدیر عامل : عبدالرضا نیکنام

  • 88699553-4 داخلی 110 (فکس)

ساختمانی راهیدکو نام مدیر عامل : عبدالرضا نیکنام

12 / 114