جستجو

زرین شن

نام مدیر عامل : عبدالرسول جماعتی
773-35700005 (تلفن)
773-3570052 (فکس)
zarrin_shen@yahoo.com

زرین کوه

نام مدیر عامل : محمود حقیقی

http://www.zarinkooh.ir

88087467 (فکس)
88098210
ali@zarinkooh.ir

زمیران

نام مدیر عامل : سعید جلولی
021-88827425 (فکس)
021-88811874-6

زمین ران روش

نام مدیر عامل : رضا آخرتی
021-88834655 (فکس)
021-8882106
zaminran@hotmail.com

زمین ساخت

نام مدیر عامل : مصطفی صالحی
021-88730975 (فکس)
021-88751525

زمین ساخت آزما

نام مدیر عامل : جناب آرش رزم خواه
021-44249296
021-44236838 (فکس)
info@zaminsakhtazma.co.ir

زمین کاوان جنوب

نام مدیر عامل : محسن توتونچی
021-88372387 (فکس)
021-88371945
info@zaminkavan.com

زنگان پرشیا

نام مدیر عامل : امیرحسین هشترودی
024-33326393 (فکس)
024-33326392

زیباساز بخشی

نام مدیر عامل : مهندس حسن بخشی درونکلا
011-35375400-5500 (تلفن)
011-35375600 (فکس)
zibasaz.boton.bakhshi@gmail.com

زیستاب

نام مدیر عامل : محمدمهدی حاج زوار
021-66921030 (فکس)
021-66921091-5

زیگورات پاشا

نام مدیر عامل : محمد رضا سرلک
0611-3771910 (فکس)
0611-3792826
ziguratsazeh@yahoo.com

زیماگستربرازین

نام مدیر عامل : آقای بهرام عصری

http://www.barzinco.ir

66403788 (فکس)
66452642-66452652
bahram.asri@yahoo.com

زرین شن نام مدیر عامل : عبدالرسول جماعتی

  • 773-35700005 (تلفن) 773-3570052 (فکس) zarrin_shen@yahoo.com

زرین کوه نام مدیر عامل : محمود حقیقی

زمیران نام مدیر عامل : سعید جلولی

  • 021-88827425 (فکس) 021-88811874-6

زمین ران روش نام مدیر عامل : رضا آخرتی

  • 021-88834655 (فکس) 021-8882106 zaminran@hotmail.com

زمین ساخت نام مدیر عامل : مصطفی صالحی

  • 021-88730975 (فکس) 021-88751525

زمین ساخت آزما نام مدیر عامل : جناب آرش رزم خواه

  • 021-44249296 021-44236838 (فکس) info@zaminsakhtazma.co.ir

زمین کاوان جنوب نام مدیر عامل : محسن توتونچی

  • 021-88372387 (فکس) 021-88371945 info@zaminkavan.com

زنگان پرشیا نام مدیر عامل : امیرحسین هشترودی

  • 024-33326393 (فکس) 024-33326392

زیباساز بخشی نام مدیر عامل : مهندس حسن بخشی درونکلا

  • 011-35375400-5500 (تلفن) 011-35375600 (فکس) zibasaz.boton.bakhshi@gmail.com

زیستاب نام مدیر عامل : محمدمهدی حاج زوار

  • 021-66921030 (فکس) 021-66921091-5

زیگورات پاشا نام مدیر عامل : محمد رضا سرلک

  • 0611-3771910 (فکس) 0611-3792826 ziguratsazeh@yahoo.com

زیماگستربرازین نام مدیر عامل : آقای بهرام عصری

12 / 12