جستجو

دانش رویان یکتا ماندگار

نام مدیر عامل : یوسف ثمین

زمینه های فعالیت: مشاوره و فروش جدیدترین افزودنی های بتن و آسفالت و طراحی روسازی های بتنی و آسفالتی با دوام

www.DRIMCO.COM

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

نام مدیر عامل : محمدمهدی جباری
mmjabbari@yahoo.com

دانشگاه آزاد اسلامی مهدیشهر

نام مدیر عامل : سید محمود پاکزادیان
0232-3627474 (فکس)
0232-3628585
info@talash-naghsh-jahan.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

نام مدیر عامل : حمید گنجه ای
0862-7222627 (فکس)
0862-7222880
info@zarinbeton.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

نام مدیر عامل : جلیل عمادی
0362-5246012
0362-5242047 (فکس)
emadi_jalil@yahoo.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

نام مدیر عامل : سعید شفایی
021-66907052 (فکس)
021-56360468
info@iiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

نام مدیر عامل : آقای دکتر علیرضا اقدامی معانی
0181-3242085-6
0181- (فکس)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

نام مدیر عامل : سورنا نسیمی<br />
0173-3728023
0173-3725070 (فکس)
eh.karimi@yahoo.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

نام مدیر عامل : فریبرز دولت آبادی
021-44220677-9
021-44220858 (فکس)
samsami@dena.kntu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

نام مدیر عامل : هما شفیعی
0865-2337820 (فکس)
0865-2337815

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

0311-5354001-9
0311-5354060 (فکس)
payam.najafi@gmail.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

نام مدیر عامل : عیسی ابراهیم زاده
0541-2441099 (فکس)
0541-2441600

دانش رویان یکتا ماندگار نام مدیر عامل : یوسف ثمین

 • زمینه های فعالیت: مشاوره و فروش جدیدترین افزودنی های بتن و آسفالت و طراحی روسازی های بتنی و آسفالتی با دوام

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز نام مدیر عامل : محمدمهدی جباری

 • mmjabbari@yahoo.com

دانشگاه آزاد اسلامی مهدیشهر نام مدیر عامل : سید محمود پاکزادیان

 • 0232-3627474 (فکس) 0232-3628585 info@talash-naghsh-jahan.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان نام مدیر عامل : حمید گنجه ای

 • 0862-7222627 (فکس) 0862-7222880 info@zarinbeton.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان نام مدیر عامل : جلیل عمادی

 • 0362-5246012 0362-5242047 (فکس) emadi_jalil@yahoo.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر نام مدیر عامل : سعید شفایی

 • 021-66907052 (فکس) 021-56360468 info@iiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی نام مدیر عامل : آقای دکتر علیرضا اقدامی معانی

 • 0181-3242085-6 0181- (فکس)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز نام مدیر عامل : سورنا نسیمی<br />

 • 0173-3728023 0173-3725070 (فکس) eh.karimi@yahoo.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب نام مدیر عامل : فریبرز دولت آبادی

 • 021-44220677-9 021-44220858 (فکس) samsami@dena.kntu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین نام مدیر عامل : هما شفیعی

 • 0865-2337820 (فکس) 0865-2337815
 • 0311-5354001-9 0311-5354060 (فکس) payam.najafi@gmail.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان نام مدیر عامل : عیسی ابراهیم زاده

 • 0541-2441099 (فکس) 0541-2441600
12 / 44