جستجو

جم سازه شرق

نام مدیر عامل : مهدی عارف نظری
021-22019183
021-22018930 (فکس)
arefnazari@yahoo.com

جنرال مکانیک

نام مدیر عامل : محسن صادق پور
021-88088361-2
021-88094593 (فکس)

جهاد توسعه خدمات زیر بنایی

نام مدیر عامل : صبا شفیعی
021-88510697 (فکس)
021-88765881

جهاد نصر حمزه

نام مدیر عامل : مجید ربیع زاده
021-88753097
021- (فکس)

جهاد نصر فارس

نام مدیر عامل : حبیب شکیبایی
071-38337696-9 (فکس)
071-38337695
info@jnfars.ir

جهاد نصر لرستان

نام مدیر عامل : حاج نعمت اله روئین
0661-33120580 (فکس)
0661-33120571, 0661-33120572 , 0661-33120578-9
info@nasrlorestan.com

جهاد نصر لرستان

نام مدیر عامل : حاج نعمت اله روئین
0661-33120580 (فکس)
0661-33120571, 0661-33120572 , 0661-33120578-9
info@nasrlorestan.com

جهاد نصر همدان

نام مدیر عامل : محمد حسن فروغی
081-38240600 (فکس)
081-38240400-3
info@jnhamadan.ir:jnhamadan@yahoo.com

جهاد نصر کوثر

نام مدیر عامل : علیرضا حاجی حسینعلی
021-44206327
021-44249347 (فکس)

جهان کوثر

نام مدیر عامل : محمود رضائیان
021-88961792 (فکس)
021-88981070

جهش ساز

نام مدیر عامل : رضا مقدسی
021-66007897 (فکس)
021-66006647

جوش پی آزمون

نام مدیر عامل : عباس جعفری
56730296
56736415 (فکس)
a.jafari.a88@gmail.com

جم سازه شرق نام مدیر عامل : مهدی عارف نظری

 • 021-22019183 021-22018930 (فکس) arefnazari@yahoo.com

جنرال مکانیک نام مدیر عامل : محسن صادق پور

 • 021-88088361-2 021-88094593 (فکس)

جهاد توسعه خدمات زیر بنایی نام مدیر عامل : صبا شفیعی

 • 021-88510697 (فکس) 021-88765881

جهاد نصر حمزه نام مدیر عامل : مجید ربیع زاده

 • 021-88753097 021- (فکس)

جهاد نصر فارس نام مدیر عامل : حبیب شکیبایی

 • 071-38337696-9 (فکس) 071-38337695 info@jnfars.ir

جهاد نصر لرستان نام مدیر عامل : حاج نعمت اله روئین

 • 0661-33120580 (فکس) 0661-33120571, 0661-33120572 , 0661-33120578-9 info@nasrlorestan.com

جهاد نصر لرستان نام مدیر عامل : حاج نعمت اله روئین

 • 0661-33120580 (فکس) 0661-33120571, 0661-33120572 , 0661-33120578-9 info@nasrlorestan.com

جهاد نصر همدان نام مدیر عامل : محمد حسن فروغی

 • 081-38240600 (فکس) 081-38240400-3 info@jnhamadan.ir:jnhamadan@yahoo.com

جهاد نصر کوثر نام مدیر عامل : علیرضا حاجی حسینعلی

 • 021-44206327 021-44249347 (فکس)

جهان کوثر نام مدیر عامل : محمود رضائیان

 • 021-88961792 (فکس) 021-88981070

جهش ساز نام مدیر عامل : رضا مقدسی

 • 021-66007897 (فکس) 021-66006647

جوش پی آزمون نام مدیر عامل : عباس جعفری

 • 56730296 56736415 (فکس) a.jafari.a88@gmail.com
12 / 12