جستجو

تابلیه

نام مدیر عامل : امیر محمد امیر ابراهیمی
021-22292212 (فکس)
021-23366
info@tablieh.com

تاق شیب

نام مدیر عامل : سید مجید نیک نژاد
0831-7220447 (فکس)
083-37225498-37280459-37280449
info@tsredco.com

تام ایران خودرو

نام مدیر عامل : حجت شاه ولی

http://www.tam.co.ir

48972288
44525470-44503960 (فکس)
info@tam.co.ir

تبیان راه بردپارسی

نام مدیر عامل : حمیدرضا رجالی
0311-6305856 (فکس)
0311-6305851-5
architectural@tr-parsi.com

تچراسازان پارسه جنوب

نام مدیر عامل : محمد امین مطوس
021- (فکس)
021-
tachrasazanco@yahoo.com

تحلیل خاک و پی

نام مدیر عامل : مهندس مهدی نوری
087-33184885 (تلفن)
087-33180300 (فکس)
khaak.pay@gmail.com

تحکیم بنا ابنیه

نام مدیر عامل : مهدی فاتحی
021-44030657
021-66030658 (فکس)
mehdi.fatehi1980@gmail.com

تدبیر ساحل پارس

نام مدیر عامل : مهرداد خلجی
021-44041068 (فکس)
021-44049288-90

تدبیر صنعت

نام مدیر عامل : تورج صابری
021-88642414-17
021-88783370 (فکس)
info@tadbirsanat.com

تراز آب اردبیل

نام مدیر عامل : حسن محمدی گلستان
045-33520929-33512665 (فکس)
045-33520929-33512665
h_golestani2003@yahoo.com

تراز آب الوند

نام مدیر عامل : محمد علی جلیلوند
0281-3330938-3330938
0281- (فکس)
mahdi.jalilvand@yahoo.com

تراز محور البرز

نام مدیر عامل : رضا فرخ زاد
0281-3360110
0281-3330938 (فکس)
rafd2007@yahoo.com

تابلیه نام مدیر عامل : امیر محمد امیر ابراهیمی

 • 021-22292212 (فکس) 021-23366 info@tablieh.com

تاق شیب نام مدیر عامل : سید مجید نیک نژاد

 • 0831-7220447 (فکس) 083-37225498-37280459-37280449 info@tsredco.com

تام ایران خودرو نام مدیر عامل : حجت شاه ولی

تبیان راه بردپارسی نام مدیر عامل : حمیدرضا رجالی

 • 0311-6305856 (فکس) 0311-6305851-5 architectural@tr-parsi.com

تچراسازان پارسه جنوب نام مدیر عامل : محمد امین مطوس

 • 021- (فکس) 021- tachrasazanco@yahoo.com

تحلیل خاک و پی نام مدیر عامل : مهندس مهدی نوری

 • 087-33184885 (تلفن) 087-33180300 (فکس) khaak.pay@gmail.com

تحکیم بنا ابنیه نام مدیر عامل : مهدی فاتحی

 • 021-44030657 021-66030658 (فکس) mehdi.fatehi1980@gmail.com

تدبیر ساحل پارس نام مدیر عامل : مهرداد خلجی

 • 021-44041068 (فکس) 021-44049288-90

تدبیر صنعت نام مدیر عامل : تورج صابری

 • 021-88642414-17 021-88783370 (فکس) info@tadbirsanat.com

تراز آب اردبیل نام مدیر عامل : حسن محمدی گلستان

 • 045-33520929-33512665 (فکس) 045-33520929-33512665 h_golestani2003@yahoo.com

تراز آب الوند نام مدیر عامل : محمد علی جلیلوند

 • 0281-3330938-3330938 0281- (فکس) mahdi.jalilvand@yahoo.com

تراز محور البرز نام مدیر عامل : رضا فرخ زاد

 • 0281-3360110 0281-3330938 (فکس) rafd2007@yahoo.com
12 / 54