جستجو

باربد سازه پارسه

نام مدیر عامل : مازیار همدانی

http://www.barbodsazeh.com

22605860 (فکس)
22605860
info@barbodsazeh.com

بارمان سازه

نام مدیر عامل : برات پارساپور کلور
0831-8393352-3
0831-8393351 (فکس)
shahnam.lahourpour@gmail.com

بالست ابنیه

نام مدیر عامل : ابوالفضل گل محمدی
021-77359878 (فکس)
021-77321804
balest.abnieh@gmail.com

بالیز

نام مدیر عامل : خسرو میرابیان

تهران - خیابان ملاصدرا - پلاک109 - واحد704

88053571-2
88053570 (فکس)
081-38250000 (تلفن همدان)
081-38260000 (فاکس همدان)
balise_m@yahoo.com

بانک ملت

نام مدیر عامل : علی اکبر چهارمحالی
021-88538556-8
021-88538586-7 (فکس)
razavi@mellatmcc.com

بانیان دیماس

نام مدیر عامل : مریم کفش کار
021-88259057
021- (فکس)
info@baniandimas.com

بتن آزادگان جنوب(الغدیر)

نام مدیر عامل : آقای عباس حاجی زاده
021-55247575-6
021-55247576 (فکس)

بتن آماده بهمن

نام مدیر عامل : مهندس محمد حسین عسگری فرد
32852023
32853133 (فکس)
shakib142@gmail.com

بتن آماده دهقان

نام مدیر عامل : محمد علی دهقان
0761-4450660-2
0761- (فکس)

بتن البرز

نام مدیر عامل : محسن رضا یزدانی
021-77115316-7
021-77119377 (فکس)

بتن پارس 321

نام مدیر عامل : مصطفی سلمانی
021-22481141
021-22491213 (فکس)

بتن پاس

نام مدیر عامل : حمید جلالی
021-88555516
021-88555266 (فکس)

باربد سازه پارسه نام مدیر عامل : مازیار همدانی

بارمان سازه نام مدیر عامل : برات پارساپور کلور

 • 0831-8393352-3 0831-8393351 (فکس) shahnam.lahourpour@gmail.com

بالست ابنیه نام مدیر عامل : ابوالفضل گل محمدی

 • 021-77359878 (فکس) 021-77321804 balest.abnieh@gmail.com

بالیز نام مدیر عامل : خسرو میرابیان

 • تهران - خیابان ملاصدرا - پلاک109 - واحد704
 • 88053571-2 88053570 (فکس) 081-38250000 (تلفن همدان) 081-38260000 (فاکس همدان) balise_m@yahoo.com

بانک ملت نام مدیر عامل : علی اکبر چهارمحالی

 • 021-88538556-8 021-88538586-7 (فکس) razavi@mellatmcc.com

بانیان دیماس نام مدیر عامل : مریم کفش کار

 • 021-88259057 021- (فکس) info@baniandimas.com

بتن آزادگان جنوب(الغدیر) نام مدیر عامل : آقای عباس حاجی زاده

 • 021-55247575-6 021-55247576 (فکس)

بتن آماده بهمن نام مدیر عامل : مهندس محمد حسین عسگری فرد

 • 32852023 32853133 (فکس) shakib142@gmail.com

بتن آماده دهقان نام مدیر عامل : محمد علی دهقان

 • 0761-4450660-2 0761- (فکس)

بتن البرز نام مدیر عامل : محسن رضا یزدانی

 • 021-77115316-7 021-77119377 (فکس)

بتن پارس 321 نام مدیر عامل : مصطفی سلمانی

 • 021-22481141 021-22491213 (فکس)

بتن پاس نام مدیر عامل : حمید جلالی

 • 021-88555516 021-88555266 (فکس)
12 / 71