جستجو

ارکان رهاب

نام مدیر عامل : اصغر یزدانی پور
0241-4259957-85
0241-4241688 (فکس)

ارکان عصرشمال

نام مدیر عامل : آقای رضا یزدانی

http://www.arkaneasr.ir

88680385
aasce@chmail.ir

اسپندان نوآوربنا

نام مدیر عامل : عیسی مقصودلو
021-88719334-5
021- (فکس)
espadan.nab@gmail.com

اسپیلیت

نام مدیر عامل : مهران بوغوس پیرومیان
021-88828385
021-88842352 (فکس)
mperoomian@yahoo.com

استانداردماشین

نام مدیر عامل : آقایان حسن صدیق پرور و محسن بدیعی خرسند
46897208 (تلفن)
46897209 (فکس)
info@standardmachine.ir

استراتوس

نام مدیر عامل : آقای مهندس ایرج گلابتونچی

http://www.stratusgc.com

22063858 (فکس)
22063887-22063814-22063731-22063967

استرونگ هلد ایران

نام مدیر عامل : فریدون ثقه الاسلامی
021- (فکس)
021-88640039-41

استند

نام مدیر عامل : محمد رضا محصصیان
88425313-88433967
88425313-88433967 (فکس)
info@estand.ir

اسکان بتن پردیسان

نام مدیر عامل : مراد علی نیلی پور طباطبائی
0335-5382598
0335-5382598-9 (فکس)

اسکانساز

نام مدیر عامل : سید مرتضی موسوی
0811-38331880
0811-‌38330411 (فکس)

افرند توسکا

نام مدیر عامل : علی رحیمیان اصفهانی
021-66918596
021-66941633 (فکس)

افزون بتن کیمیا

نام مدیر عامل : محمد علی هدایتی ورکیانی
021-88794039 , 021-88206481
021-88794039 , 021-88206481 (فکس)
afzoonbeton@gmail.com

ارکان رهاب نام مدیر عامل : اصغر یزدانی پور

  • 0241-4259957-85 0241-4241688 (فکس)

ارکان عصرشمال نام مدیر عامل : آقای رضا یزدانی

اسپندان نوآوربنا نام مدیر عامل : عیسی مقصودلو

  • 021-88719334-5 021- (فکس) espadan.nab@gmail.com

اسپیلیت نام مدیر عامل : مهران بوغوس پیرومیان

  • 021-88828385 021-88842352 (فکس) mperoomian@yahoo.com

استانداردماشین نام مدیر عامل : آقایان حسن صدیق پرور و محسن بدیعی خرسند

  • 46897208 (تلفن) 46897209 (فکس) info@standardmachine.ir

استراتوس نام مدیر عامل : آقای مهندس ایرج گلابتونچی

استرونگ هلد ایران نام مدیر عامل : فریدون ثقه الاسلامی

  • 021- (فکس) 021-88640039-41

استند نام مدیر عامل : محمد رضا محصصیان

  • 88425313-88433967 88425313-88433967 (فکس) info@estand.ir

اسکان بتن پردیسان نام مدیر عامل : مراد علی نیلی پور طباطبائی

  • 0335-5382598 0335-5382598-9 (فکس)

اسکانساز نام مدیر عامل : سید مرتضی موسوی

  • 0811-38331880 0811-‌38330411 (فکس)

افرند توسکا نام مدیر عامل : علی رحیمیان اصفهانی

  • 021-66918596 021-66941633 (فکس)

افزون بتن کیمیا نام مدیر عامل : محمد علی هدایتی ورکیانی

  • 021-88794039 , 021-88206481 021-88794039 , 021-88206481 (فکس) afzoonbeton@gmail.com
12 / 997