جستجو

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه

نام مدیر عامل : علی کریمی بنایی
0831-8238742 (فکس)
0831-8238546-7
ks@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کهکیلویه و بویر احمد

نام مدیر عامل : حسین مرادی فارسی
0741-3334233
0741-3334232 (فکس)
kb@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خراسان شمالی

نام مدیر عامل : محمد علی ملکی
0584-2244418-19
0584-0584-2244839 (فکس)
kh-s@tsml.ir

آزمایشگاه مکانیک خاک رایان بتن

نام مدیر عامل : علیرضا حیدری عبدالهی
026-32729138 (فکس)
026-32724901-4
royan_beton@yahoo.com

آزمایشگاهی مصالح برتر ایساتیس صدرا

نام مدیر عامل : علی اصغر هزار خوانی
026-32824594 (فکس)
026-32806980
eng.mzandiyevakili@yahoo.com

آزمون ساز مبنا

نام مدیر عامل : اصغر ملازاده
021-66569117 (فکس)
021-61907

آزمون سازه کاسپین

نام مدیر عامل : حمیدرضا رحمانی
028-33324800 (فکس)
33354005 -028-33344005
caspian.info@yahoo.com

آزمون سنجش ابزار

نام مدیر عامل : سعید نکچه فراهانی
021-44401554 (فکس)
021-44445009
asacalibration@hotmail.com

آزمونه فولاد

نام مدیر عامل : محمد باقر پورزرگر
0311-6259394
0311-6274033 (فکس)
info@azmouneh.com

آژند آذر برزین

نام مدیر عامل : امیر متحدین

http://www.ajandazar.com

22149251 (فکس)
22149267
info@ajandazar.com

آساراب

نام مدیر عامل : محمد طاهر رحیمی
021-88630939 (فکس)
021-88631942
asarab.co@gmail.com

آسان خودرو

نام مدیر عامل : افشین گرجی
021-66185740 (فکس)
021-66181010

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه نام مدیر عامل : علی کریمی بنایی

 • 0831-8238742 (فکس) 0831-8238546-7 ks@tsml.ir
 • 0741-3334233 0741-3334232 (فکس) kb@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خراسان شمالی نام مدیر عامل : محمد علی ملکی

 • 0584-2244418-19 0584-0584-2244839 (فکس) kh-s@tsml.ir

آزمایشگاه مکانیک خاک رایان بتن نام مدیر عامل : علیرضا حیدری عبدالهی

 • 026-32729138 (فکس) 026-32724901-4 royan_beton@yahoo.com

آزمایشگاهی مصالح برتر ایساتیس صدرا نام مدیر عامل : علی اصغر هزار خوانی

 • 026-32824594 (فکس) 026-32806980 eng.mzandiyevakili@yahoo.com

آزمون ساز مبنا نام مدیر عامل : اصغر ملازاده

 • 021-66569117 (فکس) 021-61907

آزمون سازه کاسپین نام مدیر عامل : حمیدرضا رحمانی

 • 028-33324800 (فکس) 33354005 -028-33344005 caspian.info@yahoo.com

آزمون سنجش ابزار نام مدیر عامل : سعید نکچه فراهانی

 • 021-44401554 (فکس) 021-44445009 asacalibration@hotmail.com

آزمونه فولاد نام مدیر عامل : محمد باقر پورزرگر

 • 0311-6259394 0311-6274033 (فکس) info@azmouneh.com

آژند آذر برزین نام مدیر عامل : امیر متحدین

آساراب نام مدیر عامل : محمد طاهر رحیمی

 • 021-88630939 (فکس) 021-88631942 asarab.co@gmail.com

آسان خودرو نام مدیر عامل : افشین گرجی

 • 021-66185740 (فکس) 021-66181010
12 / 997