جستجو

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سیستان و بلوچستان

نام مدیر عامل : علی فنونی علمداری
0541-2449305-6
0541-2441670 (فکس)
fonouni_ali@yahoo.com

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان فارس

نام مدیر عامل : فریدون شهریور
0711-2288115 (فکس)
0711-2281961
mohsenshapoori@yahoo.com

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قزوین

نام مدیر عامل : محمد شه بندگان
0281-3369250 (فکس)
0281-3333485-6
qz@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قم

نام مدیر عامل : محمد شه بندگان
0251-6643037-38
0251-6643040 (فکس)
gm@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان لرستان

نام مدیر عامل : مجید رضا نصرآبادی
0661-3225337
0661-3215308 (فکس)
lr@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان لرستان

نام مدیر عامل : مجید رضا نصرآبادی
0661-3215308 (فکس)
0661-3225337
lr@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مازندران

نام مدیر عامل : یداله افشار مقدم
0151-3111983-5
0151-3118650 (فکس)
mz@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مرکزی

نام مدیر عامل : محمدعلی عباس زاده
0863-3136701
0863-3137740 (فکس)

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان هرمزگان

نام مدیر عامل : خدایار روان بد
0761-3352314
0761-3351221 (فکس)
hr@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان همدان

نام مدیر عامل : اسماعیل حقیقی مراد
0811-8273060-2
0811-8273063 (فکس)
hm@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کردستان

نام مدیر عامل : علیرضا چراغی
0871-6620486 (فکس)
0871-6620487-8
kd@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان

نام مدیر عامل : مهرداد فیروزان
0341-3235004-7
0341-3210040 (فکس)
kr@tsml.ir
 • 0541-2449305-6 0541-2441670 (فکس) fonouni_ali@yahoo.com

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان فارس نام مدیر عامل : فریدون شهریور

 • 0711-2288115 (فکس) 0711-2281961 mohsenshapoori@yahoo.com

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قزوین نام مدیر عامل : محمد شه بندگان

 • 0281-3369250 (فکس) 0281-3333485-6 qz@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قم نام مدیر عامل : محمد شه بندگان

 • 0251-6643037-38 0251-6643040 (فکس) gm@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان لرستان نام مدیر عامل : مجید رضا نصرآبادی

 • 0661-3225337 0661-3215308 (فکس) lr@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان لرستان نام مدیر عامل : مجید رضا نصرآبادی

 • 0661-3215308 (فکس) 0661-3225337 lr@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مازندران نام مدیر عامل : یداله افشار مقدم

 • 0151-3111983-5 0151-3118650 (فکس) mz@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مرکزی نام مدیر عامل : محمدعلی عباس زاده

 • 0863-3136701 0863-3137740 (فکس)

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان هرمزگان نام مدیر عامل : خدایار روان بد

 • 0761-3352314 0761-3351221 (فکس) hr@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان همدان نام مدیر عامل : اسماعیل حقیقی مراد

 • 0811-8273060-2 0811-8273063 (فکس) hm@tsml.ir
 • 0871-6620486 (فکس) 0871-6620487-8 kd@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمان نام مدیر عامل : مهرداد فیروزان

 • 0341-3235004-7 0341-3210040 (فکس) kr@tsml.ir
12 / 997