جستجو

آروین طرح سپاهان

نام مدیر عامل : محسن کرباسی زاده
031-36694940-1
031-36698834 (فکس)
arvintarh@yahoo.com

آریارپیتون

نام مدیر عامل : مهندس سید محمود محرمی

http://www.aryarepiton.com

44265637
aryarepiton@gmail.com aryarepiton @yahoo.com

آرینا پلیمر

نام مدیر عامل : محمدرضا رییس محمدیان

www.arina-polymer.com

44352592-021 (فکس)
44352432-021 (تلفن)

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (وزارت راه)

نام مدیر عامل : کامران رحیم اف
021-88007960 (فکس)
021-88026660

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک آذربایجان غربی

نام مدیر عامل : علیرضا سورچی
0441-2620205 (فکس)
0441-2620209
ag@tsml,ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی

نام مدیر عامل : علیرضا سورچی
0411-4778044
0411-4776280 (فکس)
as@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان

نام مدیر عامل : ابراهیم آیرون
0311-6614671 (فکس)
0311-6612030
es@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان البرز

نام مدیر عامل : آقای محسن ایزدیار
026-32541245 (فکس)
026-32509003
mohsenizadyar201@gmail.com

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر

نام مدیر عامل : احمد محمودی
0771-4544652-3
0771-4543807 (فکس)
bs@tsml.com

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان چهار محال بختیاری

نام مدیر عامل : سعید معظمی گودرزی
0381-2225080 (فکس)
0381-2227711-2
info@tsml.ir;abahleke@yahoo.com

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سمنان

نام مدیر عامل : بهرام سهرابی
0231-4442246-7
0231-4441590 (فکس)
sm@tsml.ir

آروین طرح سپاهان نام مدیر عامل : محسن کرباسی زاده

  • 031-36694940-1 031-36698834 (فکس) arvintarh@yahoo.com

آریارپیتون نام مدیر عامل : مهندس سید محمود محرمی

آرینا پلیمر نام مدیر عامل : محمدرضا رییس محمدیان

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (وزارت راه) نام مدیر عامل : کامران رحیم اف

  • 021-88007960 (فکس) 021-88026660
  • 0441-2620205 (فکس) 0441-2620209 ag@tsml,ir
  • 0411-4778044 0411-4776280 (فکس) as@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان نام مدیر عامل : ابراهیم آیرون

  • 0311-6614671 (فکس) 0311-6612030 es@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان البرز نام مدیر عامل : آقای محسن ایزدیار

  • 026-32541245 (فکس) 026-32509003 mohsenizadyar201@gmail.com
  • 0771-4544652-3 0771-4543807 (فکس) bs@tsml.com
  • 0381-2225080 (فکس) 0381-2227711-2 info@tsml.ir;abahleke@yahoo.com

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سمنان نام مدیر عامل : بهرام سهرابی

  • 0231-4442246-7 0231-4441590 (فکس) sm@tsml.ir
12 / 997