جستجو

آرمه گروه پارسیان

نام مدیر عامل : ایرج بهرامی
021-4443944 (فکس)
021-44439439
info@armeh.com

آروین طرح سپاهان

نام مدیر عامل : محسن کرباسی زاده
031-36694940-1
031-36698834 (فکس)
arvintarh@yahoo.com

آریارپیتون

نام مدیر عامل : مهندس سید محمود محرمی

http://www.aryarepiton.com

44265637
aryarepiton@gmail.com aryarepiton @yahoo.com

آزاد ابنیه آذرخش

نام مدیر عامل : آقای مهندس علیرضا قوانلو
88061486 (فکس)
88069977
taranira@gmail.com

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (وزارت راه)

نام مدیر عامل : کامران رحیم اف
021-88007960 (فکس)
021-88026660

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک آذربایجان غربی

نام مدیر عامل : علیرضا سورچی
0441-2620205 (فکس)
0441-2620209
ag@tsml,ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی

نام مدیر عامل : علیرضا سورچی
0411-4778044
0411-4776280 (فکس)
as@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان

نام مدیر عامل : ابراهیم آیرون
0311-6614671 (فکس)
0311-6612030
es@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان البرز

نام مدیر عامل : آقای محسن ایزدیار
026-32541245 (فکس)
026-32509003
mohsenizadyar201@gmail.com

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر

نام مدیر عامل : احمد محمودی
0771-4544652-3
0771-4543807 (فکس)
bs@tsml.com

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان چهار محال بختیاری

نام مدیر عامل : سعید معظمی گودرزی
0381-2225080 (فکس)
0381-2227711-2
info@tsml.ir;abahleke@yahoo.com

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سمنان

نام مدیر عامل : بهرام سهرابی
0231-4442246-7
0231-4441590 (فکس)
sm@tsml.ir

آرمه گروه پارسیان نام مدیر عامل : ایرج بهرامی

 • 021-4443944 (فکس) 021-44439439 info@armeh.com

آروین طرح سپاهان نام مدیر عامل : محسن کرباسی زاده

 • 031-36694940-1 031-36698834 (فکس) arvintarh@yahoo.com

آریارپیتون نام مدیر عامل : مهندس سید محمود محرمی

آزاد ابنیه آذرخش نام مدیر عامل : آقای مهندس علیرضا قوانلو

 • 88061486 (فکس) 88069977 taranira@gmail.com

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (وزارت راه) نام مدیر عامل : کامران رحیم اف

 • 021-88007960 (فکس) 021-88026660
 • 0441-2620205 (فکس) 0441-2620209 ag@tsml,ir
 • 0411-4778044 0411-4776280 (فکس) as@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان نام مدیر عامل : ابراهیم آیرون

 • 0311-6614671 (فکس) 0311-6612030 es@tsml.ir

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان البرز نام مدیر عامل : آقای محسن ایزدیار

 • 026-32541245 (فکس) 026-32509003 mohsenizadyar201@gmail.com
 • 0771-4544652-3 0771-4543807 (فکس) bs@tsml.com
 • 0381-2225080 (فکس) 0381-2227711-2 info@tsml.ir;abahleke@yahoo.com

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سمنان نام مدیر عامل : بهرام سهرابی

 • 0231-4442246-7 0231-4441590 (فکس) sm@tsml.ir
12 / 913