جستجو

آدران بتن

نام مدیر عامل : سید علاء الدین میر عشقی
021-56586189 (فکس)
021-56586188-91
aminmireshghi@yahoo.com

آرابتن اروند

نام مدیر عامل : امیر شیبانی
26114042
89775648 (فکس)

آرتا اردبیل

نام مدیر عامل : احمد پایدار
045-32369740 (فکس)
045-32369732-5
info@aacc@espandar.com

آرتا بتن شرق

نام مدیر عامل : علیرضا سلیمانی
045-33242897
045-33242897 (فکس)

آرسس پل پارس

نام مدیر عامل : آقای سعید کریمی ثابت
88751454-88540337-88540336
88737210 (فکس)
info@arcespol.com

آرشان کرمان زمین

نام مدیر عامل : شهرام بهرامی
034-32469438
034-32437858 (فکس)
arshankerman.eng@gmail.com

آرشین کوه

نام مدیر عامل : مهدی کریمی فیل آبادی
88534541 (فکس)
88534540
aliparyavi@yahoo.com

آرمان سازه سنگان

نام مدیر عامل : حسین فرنژاد
44275719
44275719 (فکس)

آرملات

نام مدیر عامل : نیما کریم زاده
021-88739718 (فکس)
021-88751480

آرمه جین آرمه بتن

نام مدیر عامل : مهران رهگذر
021-65224674
021- (فکس)

آرمه دال

نام مدیر عامل : اصغر ژاله پور
88602550 , 88600339
88611189 (فکس)
info@gameronsanat.com

آرمه گروه پارسیان

نام مدیر عامل : ایرج بهرامی
021-4443944 (فکس)
021-44439439
info@armeh.com

آدران بتن نام مدیر عامل : سید علاء الدین میر عشقی

 • 021-56586189 (فکس) 021-56586188-91 aminmireshghi@yahoo.com

آرابتن اروند نام مدیر عامل : امیر شیبانی

 • 26114042 89775648 (فکس)

آرتا اردبیل نام مدیر عامل : احمد پایدار

 • 045-32369740 (فکس) 045-32369732-5 info@aacc@espandar.com

آرتا بتن شرق نام مدیر عامل : علیرضا سلیمانی

 • 045-33242897 045-33242897 (فکس)

آرسس پل پارس نام مدیر عامل : آقای سعید کریمی ثابت

 • 88751454-88540337-88540336 88737210 (فکس) info@arcespol.com

آرشان کرمان زمین نام مدیر عامل : شهرام بهرامی

 • 034-32469438 034-32437858 (فکس) arshankerman.eng@gmail.com

آرشین کوه نام مدیر عامل : مهدی کریمی فیل آبادی

 • 88534541 (فکس) 88534540 aliparyavi@yahoo.com

آرمان سازه سنگان نام مدیر عامل : حسین فرنژاد

 • 44275719 44275719 (فکس)

آرملات نام مدیر عامل : نیما کریم زاده

 • 021-88739718 (فکس) 021-88751480

آرمه جین آرمه بتن نام مدیر عامل : مهران رهگذر

 • 021-65224674 021- (فکس)

آرمه دال نام مدیر عامل : اصغر ژاله پور

 • 88602550 , 88600339 88611189 (فکس) info@gameronsanat.com

آرمه گروه پارسیان نام مدیر عامل : ایرج بهرامی

 • 021-4443944 (فکس) 021-44439439 info@armeh.com
12 / 997