جستجو

آبادگران عرصه خاک کردستان

نام مدیر عامل : حسام الدین مشرفی
0871-6627749 (فکس)
0871-6627748

آبادگران مارگون

نام مدیر عامل : عباس شیخی
88021828 (فکس)
88001136
info@margoon-pm.com

آبان بسپار توسعه

نام مدیر عامل : مهرزاد فاطمی نیا
021-89770582 (فکس)
061-33130810-12 (تلفن)
info@abt-pipe.com

آبتین بتن پاسارگاد

نام مدیر عامل : حمید قربانی
0281-3675586
0281- (فکس)

آبخوان

نام مدیر عامل : نیما جعفری
021-66928659 (فکس)
021-66433572-3

آبسا

نام مدیر عامل : سیدحسن مجمریان اصفهانی
021-22055973 (فکس)
021-22012516

آبنوس بتن پایدار

نام مدیر عامل : محمد بیات
021-88941546 (فکس)
021-88941545

آبکند

نام مدیر عامل : محمد صادقی گیوی
021-22055973 (فکس)
021-22015618
info@abkand.com

آپتوس ایران

نام مدیر عامل : شاهین ظهوری
026-33506900
026-33507787 (فکس)

آتک

نام مدیر عامل : محمد حسن بدیع
021-88675680 (فکس)
021-88675672-9
info@atec-ir.com

آتی بان

نام مدیر عامل : سید موسی سیفی
0341-321003-4
0341- (فکس)

آداک بتن کاوش

نام مدیر عامل : علیرضا آریامنش
0423-2244507-8
0423-2244509 (فکس)
info@kavoshbeton.ir

آبادگران عرصه خاک کردستان نام مدیر عامل : حسام الدین مشرفی

 • 0871-6627749 (فکس) 0871-6627748

آبادگران مارگون نام مدیر عامل : عباس شیخی

 • 88021828 (فکس) 88001136 info@margoon-pm.com

آبان بسپار توسعه نام مدیر عامل : مهرزاد فاطمی نیا

 • 021-89770582 (فکس) 061-33130810-12 (تلفن) info@abt-pipe.com

آبتین بتن پاسارگاد نام مدیر عامل : حمید قربانی

 • 0281-3675586 0281- (فکس)

آبخوان نام مدیر عامل : نیما جعفری

 • 021-66928659 (فکس) 021-66433572-3

آبسا نام مدیر عامل : سیدحسن مجمریان اصفهانی

 • 021-22055973 (فکس) 021-22012516

آبنوس بتن پایدار نام مدیر عامل : محمد بیات

 • 021-88941546 (فکس) 021-88941545

آبکند نام مدیر عامل : محمد صادقی گیوی

 • 021-22055973 (فکس) 021-22015618 info@abkand.com

آپتوس ایران نام مدیر عامل : شاهین ظهوری

 • 026-33506900 026-33507787 (فکس)

آتک نام مدیر عامل : محمد حسن بدیع

 • 021-88675680 (فکس) 021-88675672-9 info@atec-ir.com

آتی بان نام مدیر عامل : سید موسی سیفی

 • 0341-321003-4 0341- (فکس)

آداک بتن کاوش نام مدیر عامل : علیرضا آریامنش

 • 0423-2244507-8 0423-2244509 (فکس) info@kavoshbeton.ir
12 / 997