جستجو

بتن مرکزی اراک

نام مدیر عامل : عباس نوری
086-34130073 (تلفن)
086-34130093 (فکس)
hanif.nouri@yahoo.com

بتن مرکزی اردبیل

نام مدیر عامل : سید وحید عطائی
0451-5773014 (فکس)
0451-5773011
info@bma.co.ir

بتن نظارت

نام مدیر عامل : ابوالفضل نظارت
021-44071814-15
021-44078381 (فکس)

بتن و بستر آزما

نام مدیر عامل : سینا سعادت
0711- (فکس)
0711-8301778

بتن و ساختمان تیوا

نام مدیر عامل : میثم درخشان
021-66757993
021-66738100 (فکس)

بتن و ماشین قدس رضوی

نام مدیر عامل : هادی معتمدی موسوی
0511-8480773
0511-8432217 (فکس)
office@betonrazavi.com

بتون صنعت بریس

نام مدیر عامل : حسین میرابیان
0811-8274711 (فکس)
0811-8257100
racocomplex@yahoo.com

بتون کاران

نام مدیر عامل : مسعود نعمت بخش
0311-5491998 (فکس)
0311-5491999
info@betonkaran.com

بتونیران فرآوردهای بتونی کبیری

نام مدیر عامل : احمد کبیری علیزاده
021-55228119-24
021- (فکس)
info@betoniran.com; betoniran@yahoo.com

برآیند ایده ساخت

نام مدیر عامل : محمد عابد گماسایی
021-22946079 (فکس)
021-22946079
barayand_e_s@yahoo.com

برناک

نام مدیر عامل : فریدون صلح دوست
021-66406688 (فکس)
021-66952005-6
info@bornak.org

بزرگ رود

نام مدیر عامل : ناصر مغاری
65260234-65261706-65260172-65260170
65260234-65261706-65260172-65260170 (فکس)

بتن مرکزی اراک نام مدیر عامل : عباس نوری

 • 086-34130073 (تلفن) 086-34130093 (فکس) hanif.nouri@yahoo.com

بتن مرکزی اردبیل نام مدیر عامل : سید وحید عطائی

 • 0451-5773014 (فکس) 0451-5773011 info@bma.co.ir

بتن نظارت نام مدیر عامل : ابوالفضل نظارت

 • 021-44071814-15 021-44078381 (فکس)

بتن و بستر آزما نام مدیر عامل : سینا سعادت

 • 0711- (فکس) 0711-8301778

بتن و ساختمان تیوا نام مدیر عامل : میثم درخشان

 • 021-66757993 021-66738100 (فکس)

بتن و ماشین قدس رضوی نام مدیر عامل : هادی معتمدی موسوی

 • 0511-8480773 0511-8432217 (فکس) office@betonrazavi.com

بتون صنعت بریس نام مدیر عامل : حسین میرابیان

 • 0811-8274711 (فکس) 0811-8257100 racocomplex@yahoo.com

بتون کاران نام مدیر عامل : مسعود نعمت بخش

 • 0311-5491998 (فکس) 0311-5491999 info@betonkaran.com

بتونیران فرآوردهای بتونی کبیری نام مدیر عامل : احمد کبیری علیزاده

 • 021-55228119-24 021- (فکس) info@betoniran.com; betoniran@yahoo.com

برآیند ایده ساخت نام مدیر عامل : محمد عابد گماسایی

 • 021-22946079 (فکس) 021-22946079 barayand_e_s@yahoo.com

برناک نام مدیر عامل : فریدون صلح دوست

 • 021-66406688 (فکس) 021-66952005-6 info@bornak.org

بزرگ رود نام مدیر عامل : ناصر مغاری

 • 65260234-65261706-65260172-65260170 65260234-65261706-65260172-65260170 (فکس)
12 / 997