جستجو

بتن پلیمر برنا

نام مدیر عامل : مهدی ثنایی
021-88517604 (فکس)
021-88517406-7
info@betonpolymer.com

بتن پیش تنیده

نام مدیر عامل : ابراهیم سلطانی
0871-6393301 (فکس)
0871-6393300-1
pishtanideh@yahoo.com

بتن ساحل ایرانیان

نام مدیر عامل : ابراهیم باقری
077-37236812 (تلفن)
077-37223913 (فکس)
alimonfared.civil@yahoo.com

بتن سازان شهر کرمان

نام مدیر عامل : محمد حسین انجم شعاع
0341-3238002 (فکس)
0341-3238001
info@betonsazan.com

بتن سخت آریان

نام مدیر عامل : حمید شکرابی
021- (فکس)
021-88916982-4

بتن سنگ پنام

نام مدیر عامل : آیدین درگاهی
22057879 (فکس)
22058285
info@betonsang.com

بتن شیمی

نام مدیر عامل : عبدالرضا نوذری
021-88033554
021-88036258 (فکس)

بتن شیمی خاتم

نام مدیر عامل : صادق محمد زاده
021-22260426-22921290-22924145-22906745
021-89784624 (فکس)
info@betonchimi.co

بتن شیمی سازه

نام مدیر عامل : رحیم اله علیدوستی
021-66576047-8
021-66595738 (فکس)
bcsco_company@yahoo.com

بتن ماین

نام مدیر عامل : علی خداداد
021-22645430-2
021-22645430-2 (فکس)
ali@payebeton.com

بتن مرکزی اراک

نام مدیر عامل : عباس نوری
086-34130073 (تلفن)
086-34130093 (فکس)
hanif.nouri@yahoo.com

بتن مرکزی اردبیل

نام مدیر عامل : سید وحید عطائی
0451-5773014 (فکس)
0451-5773011
info@bma.co.ir

بتن پلیمر برنا نام مدیر عامل : مهدی ثنایی

 • 021-88517604 (فکس) 021-88517406-7 info@betonpolymer.com

بتن پیش تنیده نام مدیر عامل : ابراهیم سلطانی

 • 0871-6393301 (فکس) 0871-6393300-1 pishtanideh@yahoo.com

بتن ساحل ایرانیان نام مدیر عامل : ابراهیم باقری

 • 077-37236812 (تلفن) 077-37223913 (فکس) alimonfared.civil@yahoo.com

بتن سازان شهر کرمان نام مدیر عامل : محمد حسین انجم شعاع

 • 0341-3238002 (فکس) 0341-3238001 info@betonsazan.com

بتن سخت آریان نام مدیر عامل : حمید شکرابی

 • 021- (فکس) 021-88916982-4

بتن سنگ پنام نام مدیر عامل : آیدین درگاهی

 • 22057879 (فکس) 22058285 info@betonsang.com

بتن شیمی نام مدیر عامل : عبدالرضا نوذری

 • 021-88033554 021-88036258 (فکس)

بتن شیمی خاتم نام مدیر عامل : صادق محمد زاده

 • 021-22260426-22921290-22924145-22906745 021-89784624 (فکس) info@betonchimi.co

بتن شیمی سازه نام مدیر عامل : رحیم اله علیدوستی

 • 021-66576047-8 021-66595738 (فکس) bcsco_company@yahoo.com

بتن ماین نام مدیر عامل : علی خداداد

 • 021-22645430-2 021-22645430-2 (فکس) ali@payebeton.com

بتن مرکزی اراک نام مدیر عامل : عباس نوری

 • 086-34130073 (تلفن) 086-34130093 (فکس) hanif.nouri@yahoo.com

بتن مرکزی اردبیل نام مدیر عامل : سید وحید عطائی

 • 0451-5773014 (فکس) 0451-5773011 info@bma.co.ir
12 / 940