جستجو

ایران استن

نام مدیر عامل : بابک فرخو
021-88026699 (فکس)
021-88022457

ایران خاک

نام مدیر عامل : سید محمد بصیر
021-88766163-5
021-88768095 (فکس)

ایران فریمکو

نام مدیر عامل : علی اصغر کیهانی
021-22803883 (فکس)
021-22821321-5

ایستا بنای راسخ

نام مدیر عامل : محمدرضا احمدی نژاد جوشانی
44694896 (تلفن)
44694897 (فکس)
manager@ibr-co.ir

ایمن رویه راه

نام مدیر عامل : سیروس رادکیا
0611- (فکس)
0611-3335401
saferoadsurface@yahoo.com

ایمن سازان عرش

نام مدیر عامل : محمد تابش
0311-2676035 (فکس)
0311-2649550
imensazan_arsh@yahoo.com

ایمن گستران محیط

نام مدیر عامل : امید دلارام
88462421-88467042 (تلفن)
22225111 (فکس)
igm.137@chmail.ir

ایوان استوارآبنوس

نام مدیر عامل : مهندس مجید طاهری
025-32917799 (تلفن)
abnoos.ce@gmail.com

ایوان گستر مدائن

نام مدیر عامل : سید محسن مجیدی
77130761-2
77213949 (فکس)
84egm@gmail.com

باربد سازه پارسه

نام مدیر عامل : مازیار همدانی

http://www.barbodsazeh.com

22605860 (فکس)
22605860
info@barbodsazeh.com

بارمان سازه

نام مدیر عامل : برات پارساپور کلور
0831-8393352-3
0831-8393351 (فکس)
shahnam.lahourpour@gmail.com

بالست ابنیه

نام مدیر عامل : ابوالفضل گل محمدی
021-77359878 (فکس)
021-77321804
balest.abnieh@gmail.com

ایران استن نام مدیر عامل : بابک فرخو

 • 021-88026699 (فکس) 021-88022457

ایران خاک نام مدیر عامل : سید محمد بصیر

 • 021-88766163-5 021-88768095 (فکس)

ایران فریمکو نام مدیر عامل : علی اصغر کیهانی

 • 021-22803883 (فکس) 021-22821321-5

ایستا بنای راسخ نام مدیر عامل : محمدرضا احمدی نژاد جوشانی

 • 44694896 (تلفن) 44694897 (فکس) manager@ibr-co.ir

ایمن رویه راه نام مدیر عامل : سیروس رادکیا

 • 0611- (فکس) 0611-3335401 saferoadsurface@yahoo.com

ایمن سازان عرش نام مدیر عامل : محمد تابش

 • 0311-2676035 (فکس) 0311-2649550 imensazan_arsh@yahoo.com

ایمن گستران محیط نام مدیر عامل : امید دلارام

 • 88462421-88467042 (تلفن) 22225111 (فکس) igm.137@chmail.ir

ایوان استوارآبنوس نام مدیر عامل : مهندس مجید طاهری

 • 025-32917799 (تلفن) abnoos.ce@gmail.com

ایوان گستر مدائن نام مدیر عامل : سید محسن مجیدی

 • 77130761-2 77213949 (فکس) 84egm@gmail.com

باربد سازه پارسه نام مدیر عامل : مازیار همدانی

بارمان سازه نام مدیر عامل : برات پارساپور کلور

 • 0831-8393352-3 0831-8393351 (فکس) shahnam.lahourpour@gmail.com

بالست ابنیه نام مدیر عامل : ابوالفضل گل محمدی

 • 021-77359878 (فکس) 021-77321804 balest.abnieh@gmail.com
12 / 997