جستجو

افرند توسکا

نام مدیر عامل : علی رحیمیان اصفهانی
021-66918596
021-66941633 (فکس)

افزون بتن کیمیا

نام مدیر عامل : محمد علی هدایتی ورکیانی
021-88794039 , 021-88206481
021-88794039 , 021-88206481 (فکس)
afzoonbeton@gmail.com

افق هسته ای

نام مدیر عامل : علیرضا مرادیان
021-88676038 (فکس)
021-88676031-7

افلاک بتن ایثار

نام مدیر عامل : حسین جمشیدی فرد
9169759039 - 6633120594
aflakbeton@chmail.ir

اقتصاد گستر دنا

نام مدیر عامل : علی کشاورز
88539568-88175044-88175032
88539567 (فکس)
dena.civil@gmail.com

اقتصادشهرطوبی

نام مدیر عامل : مهندس علیرضا قنبری گنبدی

http://www.eghtesadeshahr.com

44293279 (فکس)
44293274
info@eqtesadeshahr.com

البرز پونل بین اللمل

نام مدیر عامل : سید رضا دریابیگی
021-44276552-3
021- (فکس)

البرز شیمی آسیا

نام مدیر عامل : آرش اویسی
021-88689957 (فکس)
021-88680001
info@alborzchem.com

البرز مسیر

نام مدیر عامل : انتظام امینی
021-22873682 (فکس)
021-22852912
almas@alborzmasir.com

ام - ک - بتن

نام مدیر عامل : ایرج منصوری
021-22206741 (فکس)
021-22210649

ان

نام مدیر عامل : غلامرضا محسنیان
021-22905907-9
021-22266359 (فکس)
khaneman@yahoo.com

انجمن بتن آماده استان تهران

نام مدیر عامل : مراد علی پوریمین
021-22968524
021-22968510 (فکس)

افرند توسکا نام مدیر عامل : علی رحیمیان اصفهانی

 • 021-66918596 021-66941633 (فکس)

افزون بتن کیمیا نام مدیر عامل : محمد علی هدایتی ورکیانی

 • 021-88794039 , 021-88206481 021-88794039 , 021-88206481 (فکس) afzoonbeton@gmail.com

افق هسته ای نام مدیر عامل : علیرضا مرادیان

 • 021-88676038 (فکس) 021-88676031-7

افلاک بتن ایثار نام مدیر عامل : حسین جمشیدی فرد

 • 9169759039 - 6633120594 aflakbeton@chmail.ir

اقتصاد گستر دنا نام مدیر عامل : علی کشاورز

 • 88539568-88175044-88175032 88539567 (فکس) dena.civil@gmail.com

اقتصادشهرطوبی نام مدیر عامل : مهندس علیرضا قنبری گنبدی

البرز پونل بین اللمل نام مدیر عامل : سید رضا دریابیگی

 • 021-44276552-3 021- (فکس)

البرز شیمی آسیا نام مدیر عامل : آرش اویسی

 • 021-88689957 (فکس) 021-88680001 info@alborzchem.com

البرز مسیر نام مدیر عامل : انتظام امینی

 • 021-22873682 (فکس) 021-22852912 almas@alborzmasir.com

ام - ک - بتن نام مدیر عامل : ایرج منصوری

 • 021-22206741 (فکس) 021-22210649

ان نام مدیر عامل : غلامرضا محسنیان

 • 021-22905907-9 021-22266359 (فکس) khaneman@yahoo.com

انجمن بتن آماده استان تهران نام مدیر عامل : مراد علی پوریمین

 • 021-22968524 021-22968510 (فکس)
12 / 913