کمیته هزینه خانه انجمن بتن ایران

کمیته هزینه خانه انجمن بتن ایران

عنوان کمیته تخصصی: کمیته هزینه خانه انجمن بتن ایران
توضیحات:


 


مسئولین کمیته: دکتر هرمز فامیلی، دکتر محسن تدین، دکتر مهدی چینی