کمیته درآمد خانه انجمن بتن ایران

کمیته درآمد خانه انجمن بتن ایران

عنوان کمیته تخصصی: کمیته درآمد خانه انجمن بتن ایران


توضیحات:


مسئولین کمیته: دکتر هرمز فامیلی، دکتر محسن تدین، دکتر مهدی چینی، دکتر شاهین ظهوری، دکتر علیرضا نمدمالیان