کمیته ارتباطات با صنعت

کمیته ارتباطات با صنعت

عنوان کمیته تخصصی: کمیته ارتباطات با صنعت توضیحات:


 


مسئول کمیته: دکتر علیرضا نمدمالیان- دکتر شاهین ظهوری