خصوصیات مقاومتی ملات های ماسه سیمان حاوی پودر دیاتومیت خام معدن ممقان

نویسنده : علی حیدری1، معصومه هاشم¬پور2، حامد جاودانیان3، مهسا شاهی4

خصوصیات مقاومتی ملات های ماسه سیمان حاوی پودر دیاتومیت خام معدن ممقان