تاثیرجایگزینی مصالح بتن با سرباره به همراه الیاف پلیمری در افزایش مقاومت بتن های غلتکی تسلیح شده در روسازی راهها در برابر چرخه های یخ زدن و آب شدن

نویسنده : شاهین شعبانی 1، حسن ابوالقاسمی 2

تاثیرجایگزینی مصالح بتن با سرباره به همراه الیاف پلیمری در افزایش مقاومت بتن های غلتکی تسلیح شده در روسازی راهها در برابر چرخه های یخ زدن و آب شدن