بهینه¬سازی نسبت‌های اختلاط مصالح در طرح اختلاط بتن با استفاده از برنامه¬ی کامپیوتریLingo

نویسنده : محمدکاظم شربتدار1، هادی شیرین سخن2

بهینه¬سازی نسبت‌های اختلاط مصالح در طرح اختلاط بتن با استفاده از برنامه¬ی کامپیوتریLingo