بررسی عملکرد مکانیکی و دوام ملات خود تراکم ساخته شده با پودر پوست تخم مرغ و میکروسیلیس

نویسنده : محمدرضا کوهی1، معصومه ابوالحسنی2، پیام حسینی3، هرمز فامیلی4

بررسی عملکرد مکانیکی و دوام ملات خود تراکم ساخته شده با پودر پوست تخم مرغ و میکروسیلیس