بررسی عملکرد بتن‌های دوجزئی و سه‌جزئی در برابر نفوذ کلرید در بتن

نویسنده : علیرضا باقری، علی تدین

بررسی عملکرد بتن‌های دوجزئی و سه‌جزئی در برابر نفوذ کلرید در بتن