بررسی روش¬های تبدیل کائولن به متاکائولن و مشخصات مکانیکی و دوام بتن حاوی متاکائولن – مروری بر ادبیات فنی

نویسنده : هادی بیکی1، علی دوستی2 و محمد شکرچی زاده3

بررسی روش¬های تبدیل کائولن به متاکائولن و مشخصات مکانیکی و دوام بتن حاوی متاکائولن – مروری بر ادبیات فنی