بررسی خواص مکانیکی بتن ضایعاتی حاوی اکسید منیزیم واکنش¬پذیر

نویسنده : علی حیدری1، معصومه هاشم¬پور2، حامد جاودانیان3، مهسا شاهی4

بررسی خواص مکانیکی بتن ضایعاتی حاوی اکسید منیزیم واکنش¬پذیر