بررسی خصوصیات مکانیکی و دوام نمونه¬های بتنی حاوی نانوسیلیس در شرایط باران اسیدی

نویسنده : محمد فلاح شیروانی1، امید بامشاد2 ، مهدی مهدی¬خانی3*

بررسی خصوصیات مکانیکی و دوام نمونه¬های بتنی حاوی نانوسیلیس در شرایط باران اسیدی