بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و جذب آب بتن مسلح با الیاف نایلون

نویسنده : هادی بلوکی پورساحلی1، مسیح امیری خمیری2، آرش غلامی3، سید طاها طباطبائی عقدا*4

بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و جذب آب بتن مسلح با الیاف نایلون