نمایندگی کرمانشاه

نمایندگی کرمانشاه

نمایندگی کرمانشاه

آدرس نمایندگی کرمانشاه
بلوار شهید بهشتی سه راه 22 بهمن باغ نی خ شهید خسروی پلاک 43 ـ‌کدپستی:6715663961
شرکت جاهد شاریز 8253811-0831 و تلفاکس:8213191-0831 آقای مهندس آرام حمیدی 1324759-0918

صورتجلسه انتخابات اولین دوره هئیت اجرایی انجمن بتن ایران شعبه کرمانشاه


 


در مورخ 90/09/01جلسه مجمع عمومی انجمن بتن کرمانشاه راس ساعت 17/00 عصر در محل ساختمان جهاد دانشگاهی با سخنرانی آقای مهندس اشتری عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران و ارائه توضیحات ایشان در خصوص نحوه تشکیل انجمن بتن ایران و فعالیتها و اقدامات صورت گرفته توسط انجمن مذکور برگزار گردید.


رویدادهای جلسه به شرح ذیل خلاصه می شود:


الف:اعضای صاحب رای در جلسه 39 نفر


ب: هیات رئیسه جلسه متشکل از 4 نفر به شرح زیر با اکثریت آرا انتخاب شدند:


1- محمد جواد آهکی(منشی جلسه)                  2-مهندس محسن شریفی(رئیس جلسه)


3- مهندس امید کریمی(ناظر جلسه)                  4-مصطفی منوچهر آبادی(ناظر جلسه)


پس از انتخاب هیات رئیسه ،تعداد 11 نفر از اعضا حاضر در جلسه جهت عضویت در هیات اجرایی انجمن بتن کرمانشاه اعلام آمادگی نمودند.


لازم به توضیح است که از 58 نفر عضو انجمن بتن ایران شعبه کرمانشاه  تعداد 39 نفر در جلسه انتخابات هیات اجرایی شرکت داشتند. پس از برگزاری انتخابات ،افراد زیر به ترتیب بیشترین آراء را کسب نمودند.


لازم به تضیح است که از 58 نفر عضو انجمن بتن استان کرمانشاه تعداد 39 نفر در جلسه انتخابات هیات اجرایی شرکت داشتند .پس از برگزاری انتخابات ،افراد زیر به ترتیب بیشترین آراء را کسب نمودند.


1- آقای مهندس آرام حمیدی                  2-آقای دکتر بهروز بادکو


3- آقای مهندس نوذر مرادی                   4-آقای بیژن امیری          5-آقای مهندس سجاد ماوائیان


بنابر آراء کسب شده آقایان آرام حمیدی –بهروز بادکو- نوذر مرادی به عنوان اعضاء اصلی هیات اجرایی انجمن بتن کرمانشاه و آقایان بیژن امیری و سجاد ماوائیان به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.


ضمنا"یک نسخه از اساسنامه هیات نمایندگی انجمن بتن تحویل اعضای هیات اجرایی داده شد.


جلسه راس ساعت 40/18 عصر خاتمه یافت.


 1- محمد جواد آهکی(منشی جلسه)                  2-مهندس محسن شریفی(رئیس جلسه)


3- مهندس امید کریمی(ناظر جلسه)                  4-مصطفی منوچهر آبادی(ناظر جلسه)