نمایندگی فارس

نمایندگی فارس

نمایندگی فارس

صورتجلسه مورخ 1393/03/04 انتخابات اولین دوره هیات اجرایی دفتر انجمن بتن ایران نمایندگی استان فارس


 


 جلسه مجمع عمومی عادی انجمن بتن ایران نمایندگی استان فارس جهت انتخاب هیات مدیره در تاریخ 4/3/1393در محل دانشگاه باهنر شیراز با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران آقایان دکتر محسن تدین و عزیز اله بریجانی ( بعنوان ناظرین انجمن در انتخابات مطابق تبصره 2 ماده 5 اساسنامه نمایندگی استان ) راس ساعت 16:30با حضور اعضای انجمن مستقر در استان فارس تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ابتدا بر اساس ماده 8 اساسنامه نمایندگی استان مصوبه 13/9/1384 و 3/5/1390، هیات رئیسه مجمع عمومی متشکل از اعضای ذیل جهت اداره جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید:


 


 1- آقای مرتضی شریفی به سمت رئیس جلسه


 2-آقای محسن قاسمی به سمت ناظر


3-آقای آرمین قربانی به سمت ناظر


4-آقای محمدعلی طالبانپور به سمت دبیر


 


پس از اطلاع رسانی لازم توسط هیات رئیسه مجمع عمومی، تعدادی از اعضا جهت نامزدی هیات اجرایی ثبت نام نموده و انتخابات برگزار گردید. اعضای هیات اجرایی برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب شدند:


 


1-آقای مهندس علیرضا نریمان (عضو اصلی)


2- آقای مهندس سیاوش یزدانی (عضو اصلی)


3- آقای مهندس سیامک فخرائی نژاد (عضو اصلی)


4-آقای  مهندس سروش فخرائی نژاد (عضو علی البدل)


5- آقای مهندس محمدرضا آسیابان (عضو علی البدل)


جلسه با ذکر صلوات راس ساعت 18:25 عصر به اتمام رسید.