نمایندگی سمنان

نمایندگی سمنان

نمایندگی سمنان

آدرس نمایندگی سمنان
خ باغ فردوس جنب ساختمان نغما شرکت سیمان سدا دکتر محمدکاظم شربتدار: 2318347-0912
جناب مهندس داود فامیلی 3313462-0912 تلفکس : 3332425-0231

صورتجلسه مورخ 90/2/6 انتخابات اولین دوره هیات اجرایی دفترانجمن بتن ایران نمایندگی استان سمنان 


انتخابات اولین دوره هیات اجرایی انجمن بتن ایران دفتر نمایندگی استان سمنان با حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران مستقر در استان در روز سه شنبه مورخ 90/2/6در محل دانشکده برق دانشگاه سمنان در شهرستان سمنان با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران آقایان دکتر تدین و عزیز اله بریجانی راس ساعت 17/00بعدازظهر برگزار گردید. رویدادهای جلسه به شرح ذیل خلاصه می شود: الف: اعضای صاحب رای در جلسه 23 نفر ب: هیات رئیسه جلسه متشکل از 4 نفر به شرح زیر با اکثریت آرا انتخاب شدند: 1- بابک نیکو (ریاست جلسه) 2-  احمد هراتی (ناظر جلسه ) 3-  یدالله فیروزی  (ناظر جلسه) 4- علی حقیقت (منشی جلسه)


ت: قبل از رای گیری نامزدهای حاضر در جلسه خود را معرفی کردند و رای گیری به صورت محرمانه و کتبی صورت گرفت، نتیجه آرای اخذ شده به صورت زیر می باشد: ج- عضو اصلی و عضو علی البدل هیات اجرایی: 1-  دکتر محمد کاظم شربتدار(عضو اصلی) 2-  مهندس داوود فامیلی(عضو اصلی) 3- دکتر حسین نادرپور(عضو اصلی) 4- مهندس مهدی ادب ( عضو علی البدل) 5- مهندس محمود اسکندری ( عضو علی البدل)


      جلسه با ذکر صلوات راس ساعت 18/00 بعدازظهر به اتمام رسید.