نمایندگی اصفهان

نمایندگی اصفهان

نمایندگی اصفهان

آدرس نمایندگی اصفهان
خ اشراق پشت سازمان نظام مهندسی ساختمان مهندسی طبقه 5 واحد 501 ـ
تلفن : 4530219-0311 و فاکس: 7865304 -0311 ـجناب آقای دکتر داود مستوفی نژاد:1136780-0913

صورتجلسه مورخ 8/3/92 انتخابات سومین دوره هیات اجرایی دفتر انجمن بتن ایران نمایندگی اصفهان


جلسه مجمع عمومی عادی انجمن بتن ایران نمایندگی استان اصفهان جهت انتخاب هیات مدیره در تاریخ 8/3/1392در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان


با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران آقایان مهندس موسی کلهری و عزیز اله بریجانی راس ساعت 17:30 برگزار شد ابتداهیات رئیسه جلسه بشرح زیر انتخاب و معرفی


گردیدند و سپس انتخابات هیات مدیره انجام پذیرفت.


1- آقای علی حاج رسولیها (رئیس جلسه) 2-آقای محمدعلی ریسمانچیان (نایب رئیس جلسه) 3-خانم مهندس الهام هیات (منشی جلسه) 4-آقای مهندس حسین غفاری (ناظر جلسه)


سپس رئیس جلسه توضیحات پیرامون ترکیب انتخاب اعضاء مطرح و رای گیری با برگه انجام پذیرفت. (کل آرا 22 رای) که از مجموع آرا اخذ شده آقایان به شرح زیر انتخاب گردید.


1-آقای دکتر علی پزشکی، 13 رای (عضو اصلی) 2- آقای دکتر محمد رئیسی، 10 رای (عضو اصلی) 3- آقای مهندس هوشنگ خانی، 8 رای (عضو اصلی) 4-مهندس مسعود نعمت بخش، 7 رای (عضو علی البدل) 5-دکتر رضا اکبری، 7 رای (عضو علی البدل) جلسه با ذکر صلوات راس ساعت 19 عصر به اتمام رسید.


 


نتیجه انتخابات چهارمین دوره هیات اجرایی دفتر انجمن بتن ایران نمایندگی استان اصفهان 


جلسه مجمع عمومی عادی انجمن بتن ایران نمایندگی استان اصفهان برای انتخاب هیات اجرایی در  روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۵ در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران آقایان مهندس مهرداد اشتری و عزیزاله بریجانی ( بعنوان ناظرین انجمن در انتخابات مطابق تبصره(۱) ماده (۵) اساسنامه نمایندگی استان ) راس ساعت ۱۴:۰۰ با حضور اعضای انجمن مستقر در استان اصفهان تشکیل شده و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.


اعضای هیات اجرایی برای مدت سه سال به شرح ذیل انتخاب شدند:  1-آقای حسین غفاری با ۱۰ رای (عضو اصلی) 2- آقای فریدو اقبالی با ۹ رای (عضو اصلی) 3- آقای مسعود حاج رسولیها با ۹ رای (عضو اصلی) 4- آقای علی محمد ریسمانچیان با ۹ رای (عضو اصلی) 5- آقای محسن کرباسی زاده با ۷ رای (عضو اصلی) 6- آقای محمد رئیسی با ۵ رای (عضو علی البدل) 7- خانم افسر قادرزاده با ۳ رای (عضو علی البدل)