معرفی اعضای هیأت مدیره انجمن بتن ایران

اعضای هیات مدیره دور ششم

اعضای اصلی

دکتر محسن تدین، رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران

دکتر محمد شکرچی زاده، عضو اصلی هیات مدیره

مهندس جاوید خطیبی، نائب رئیس هیات مدیره

مهندس مهرداد اشتری، خزانه دار

مهندس شایان ابی زاده، دبیر

دکتر علیرضا نمدمالیان، عضو اصلی هیات مدیره

مهندس امیرمازیار رئیس قاسمی، عضو اصلی هیات مدیره

مهندس محسن سلحشور، عضو علی البدل هیات مدیره

مهندس بهتاش امیری، عضو علی البدل هیات مدیره

مهندس حسین فروتن مهر، عضو علی البدل هیات مدیره

دکتر هرمز فامیلی، بازرس اصلی

مهندس موسی کلهری، بازرس اصلی

دکتر مهدی چینی، بازرس اصلی

مهندس رحیم واعظی، بازرس علی البدل

مهندس ناصر سلمان موحدی، بازرس علی البدل

 

اعضای هیات مدیره دوره پنجم

اعضای اصلی:

 

دکتر محسن تدین، رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران

 

مهندس جاوید خطیبی، نایب رئیس هیات مدیره 

 

دکتر مهدی چینی، خزانه دار

 

مهندس موسی کلهری، دبیر انجمن

 

 

مهندس رحیم واعظی، عضو هیات مدیره

 

 


مهندس مهرداد اشتری،عضو هیات مدیره

 

 

مهندس علی اصغر جلال زاده، عضو هیات مدیره

 

 دکتر علیرضا نمدمالیان، عضو هیات مدیره - علی البدل

 

 

مهندس بهتاش امیری، عضو هیات مدیره - علی البدل

 

 

 

مهندس محمدرضا جبروتی،  عضو هیات مدیره - علی البدل

 

هیات بازرسان

 

دکتر هرمز فامیلی

 

 

مهندس شایان ابی زاده

 

مهندس نیما امینیان

 

هیات بازرسان علی البدل

 

دکتر شاهین ظهوری

 

مهندس ناصر سلمان موحدی

 

 

اعضای هیات مدیره دوره چهارم

 اعضای اصلی:

دکتر هرمز فامیلی، رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران

 


دکتر محمد شکرچی زاده، نایب رئیس هیات انجمن بتن ایران

 


دکتر مهدی چینی، خزانه دار

 


مهندس موسی کلهری، دبیر انجمن

 


دکتر شاهین ظهوری

 


مهندس رحیم واعظی

 


دکتر علیرضا نمدمالیان

 

اعضای علی البدل:

 


مهندس محمدرضا منتظری

 

دکتر علی صدر ممتازی

 


دکتر شهریار طاووسی

 

هیات بازرسان :


دکتر محسن تدین،بازرس اصلی

 

مهندس مهرداد اشتری، بازرس اصلی

 


مهندس نیما منوچهریان، بازرس اصلی 

 

 

                                                  

مهندس جاوید خطیبی طالقانی، بازرس علی البدل

 


مهندس بهتاش امیری، بازرس علی البدل