سومین کنفرانس مدیریت و کنترل پروژه های ساختمانی و عمرانی

دانلود ها

سومین کنفرانس مدیریت و کنترل پروژه های ساختمانی و عمرانی

 سومین کنفرانس مدیریت و کنترل پروژه های ساختمانی و عمرانی - مکان : پژوهشگاه صنعت نفت - زمان: مرداد ماه

مسئول هماهنگی:  خانم بهرامی09122023824

 

برای دانلود فایل ثبت نام کلیک کنید.

 

دانلود ها