اعضای ادواری هیات مدیره انجمن بتن ایران

هیات مدیره دوره اول

اعضای هیات مدیره اصلی: هرمز فامیلی-مرتضی زاهدی- سیداکبر هاشمی- علی امین پور- علیرضا خالو-فرامرز صارمی راد-محمود نیلی


هیات مدیره دوره دوم


اعضای هیات مدیره اصلی: هرمز فامیلی- منوچهر بهرویان-محسن تدین- علی امین پور-جاوید خطیبی- محمد حسن رامشت- مهرداد اشتری


هیات مدیره دوره سوم


اعضای هیات مدیره اصلی: محسن تدین-جاوید خطیبی-علی صدر ممتازی- شهریار طاووسی- محمد حسن رامشت- مهرداد اشتری

 


هیات مدیره دوره چهارم


اعضای هیات مدیره اصلی: هرمز فامیلی - محمد شکرچی زاده - مهدی چینی - موسی کلهری - شاهین ظهوری - رحیم واعظی - علیرضا نمدمالیان

 

هیات مدیره دوره پنجم

اعضای هیات مدیره اصلی:محسن تدین-جاوید خطیبی-مهدی چینی-موسی کلهری- مهرداد اشتری- رحیم واعظی- علی اصغر جلال زاده